19. u II II n u n paling aan 6 6 7 6 u u II n n u K. Lombard straat Schelpkade F alckstraat Koningin Emmakade 5 Van-S windenstraat Weimarstraat Neptunusstraat aangegeven, waarbij moet worden opgemerkt dat het examen ditmaal vergelijkend was. Het aantal leerlingen gebruik makende van de gunstige be- van art. 23 der Verordening van 25 Maart 1897, bedroeg de school aan de 9 kosteloos, 8 tegen verminderd schoolgeld. 3 9 2 9 9 10 Omtrent het schoolverzuim valt niets bijzonders te vermelden; met kracht poogden de Hoofden en Onderwijzers het te be strijden, maar niet altijdof liever maar zelden, met gunstig gevolg. De gezondheidstoestand was minder gunstig door het vrij veel heerscben der mazelen. De daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen Dr. Heukema bezocht de scholen herhaaldelijk en was steeds bereid te verschijnen, waar zijn advies werd gevraagd; waren vele ouders onwillig om zich raadgevingen van hoofden of onder wijzers ten nutte te maken, indien eenmaal «de Doctor» het gezegd haddan werd meestal daaraan gehoor gegeven De uitkomsten van het onderwijs waren ook nu weder niet onbevredigend te noemen, de dikwijls ongunstige omstandig heden in aanmerking genomen; een der grootste kwalen is zeker wel het vele verhuizen der ouders en het dien tengevolge her haaldelijk overplaatsen der leerlingen. Dat het onderwijs op prijs werd gesteld, blijkt hieruit dat er leerlingen zijn die niet alleen tweemalen den laatsten cursus volgen, maar zelfs meermalen; door onze Commissie werd er echter tegen gewaakt dat die leerlingen niet de plaatsen in nemen van anderen die uit de daaraan voorafgaande klasse konden overgaan. Wegens gerezen bezwaren werden de verschillende soorten van getuigschriften afgesehaft en vervangen door één zelfde soort, maar met behoud van de klassiticatie der oordeelvellingen. De modellen der rapporten over gedrag, vlijt en vorde ringen der leerlingen in 1897 vastgesteld en de tijdstippen waarop dezen werden uitgereikt, vonden vrij algemeen instem ming bij de Hoofdenhet schijnt echter wenschelijk de kolom «afwezig» te splitsen en dan de eene te doen luidenmet wettige redenen, de andere: zonder wettige redenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 308