19 6. Herhalingscholen. De algemeene toestand was gelijk aan die in het vorige jaar en helaas! ook de medewerking der werkgevers even treurig. Het onderricht in de kookkunst onderging dit jaar eene ver andering geene verbetering; het vorige jaar was genoemde school twee avonden per week voor de leerlingen van de school aan de Kerkstraat beschikbaar gesteld en ontving dus elk kind ééns per week ééne kookles. Dit jaar is de toestand anders en wel minder gunstig. Slechts eén avond per week wordt nu kookles gegeven, zoodat nu de meisjes, die in twee groepen verdeeld zijn (ééne groep van 15 en ééne van 13) slechts ééns in de 2 weken kookles ontvangen. Het gevolg is, dat het ge- heele aantal lessen voor elk kind slechts 10 bedraagt, wat wel niemand voldoende zal vinden. Aldus verklaart het Hoofd dier herhalingschool in zijn verslag. Dezelfde opmerking, dat de leerlingen slechts de helft van het aantal weeklessen van vorige jaren ontvangenmaakt ook het Hoofd der herhalingschool aan de Ammunitiehaven. Moge de aandacht van het Gemeentebestuur hierop gevestigd zijn bij het verleenen van het subsidie aan bedoelde inrichting’ Zooals de lessen in de kookkunst thans verdeeld zijnmag met grond betwijfeld worden of zij wel voldoend nut afwerpen. ter inzage, waaruit onder anderen bleek dat de schoolgebouwen alhier niet behoeven onder te doen voor die in Amsterdam en Rotterdam. De klacht over de hulpschool aan de Nieuwe Havenhad tot gevolg dat verscheidene verbeteringen werden aangebracht en hetzelfde kan geconstateerd worden van de hulpschool aan de Nieuwe Schoolstraat. Op den zeer onvoldoenden toestand der privaten aan de school aan de Waalstraat bleef de aandacht der Commissie gevestigd en wordt gehoopt dat nu overeenstemming zal worden verkregen tusschen den Districts-Schoolopziener en het Gemeentebestuur. Uit de verslagen der Hoofden van scholen blijkt over het algemeen ingenomenheid met de wijze waarop gevraagde her stellingen worden uitgevoerd, alhoewel niet altijd alle wenschen konden worden verhoord. Het afschaffen van den kleinen schoonmaak, waardoor de schoollokalen een onfrisch aanzicht krijgen, wordt algemeen betreurd. Na het in gebruik nemen der scholen aan de Zuster- en van Dam straat, vertrouwt de Commissie dat het huisje aan de Lijnbaan n°. 32 in den toestand waarin het tegenwoordig verkeert, niet meer als hulpschool dienst zal doen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 310