I 19 is natuurlijk, dat het onderwijs daaronder lijdt, of dat even eens zeer ten nadeele daarvan de laagste of de beide laagste klassen geen handwerkonderwijs ontvangen Het behoeft toch zeker geen betoogdat dit tijdverlies van een jaar tengevolge heeft, dat de leerlingen bij het verlaten der school niet tot die hoogte kunnen gebracht zijnals waarop zij behoorden te zijn. Het Comité blijft hopendat aan deze klachtdie ook van wege enkele schoolhoofden vernomen werdzal kunnen worden tegemoet gekomen door daar, waar dit noodzakelijk blijkt, ééne of twee onderwijzeressen boven het aangewezen getal aan te stellen. Wat den gang, de resultaten, de leermiddelen, enz. betreft meent het Comité te kunnen volstaan met te verwijzen naar zijne mededeelingen daaromtrent in de beide vorige jaarver slagen gedaan. Het is U bekend, dat het Dames-Comité door één zijner leden vertegenwoordigd werd bij het eindexamen van den cursus in de paedagogiek voor onderwijzeressen in de nuttige handwerken. Of bedoelde cursus, en het daarop volgende examen blijken zullen werkelijk doeltreffend te zijn, en in die mate ten goede te komen aan het gehalte der onderwijzeressen, dat het bezit van het diploma een eenigzins betrouwbare waarborg zal kun nen geacht worden voor hare geschiktheid, is eene vraag welke het comité zich stelt; maar die het nog niet bevestigend durft beantwoorden. Het neemt zich daarom voor, bij zijne schoolbezoeken hieraan in het bijzonder zijne aandacht te wijden. De samenstelling van het Comité onderging eene verandering door het besluit van Mejuffrouw Galand om haar ontslag te nemen. Het Comité was nog niet in de gelegenheid een nieuw lid in hare plaats voor te dragen. De verdeeling van het Comité in sub-commissiën, en de aan deze toegewezen scholen is voor het jaar 1899 als volgt a. Mevrouw Cremers en Mevrouw I on Eijk de scholen Fannius-Scholtenstraatv. Ravesteijnstraat en Joan-Maatsuijc- kerstraat. b. Mevrouw Salverda de Grace en Mejuffrouw Wciitlioll de scholen Zwarteweg, Korte-Lombardstraat (Hofman) Zieken, Ammu- nitiehaven, Nieuwe SchoolstraatDuinstraat, Gedenknaald en Zuidwal. e. Mevrouw van Hijsinye en Mejuffrouw Kal/]' de scholen: RijswijkschepleinKoningin-EmmakadeTullinghstraat, Hoef- kade, van MerlenstraatBadhuisstraat, Korte Lombardstraat (Bakker) BleekerslaanWeimarstraat en van Swindenstraat. d. Mevrouw Kleyn en Mejuffrouw Wickers, de scholen: AlexanderpleinTeniersstraatHemsterhuisstraatFalckstraat,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 315