19 Commissie reeds n 12, 19, 20, 24, leerl. (onderwijzeressen telde 15, Door den Raad werd No. 1 benoemddie op 1 Augustus in functie trad. straat en VI. OpleidingsklasseAkte-examens enz. Op 1 December 1897 telde de opleidingsklasse 100 leerl. /f 1 e 1898 90 u verdeeld als volgt: Klasse III. Leerlingen, enz. Voor ’t aantal leerlingen, enz. verwijst de Commissie naar Tabel II. Daaruit blijkt dat het aantal restanten aan de Koning- -x(|e g yy. Buitensingel weer aanmerkelijk hooger is dan vorige jaren, één nieuwe bewaarschool zou ze zelfs al niet kunnen bevatten. IV. Gang var hel onderwijs. Op het nadeel, uit het in III vermelde volgende, wees de Commissie reeds in ’t vorige jaar; de leerlingen kunnen niet op tijd geplaatst worden en volgen dus geen volledigen Cursus de classificatie raakt in de war, daar oudere en jongere leerlingen bijeengevoegd moeten worden. Opnieuw wordt hierop de aandacht gevestigd. Overigens noemen de Hoofden van scholen de resultaten van het onderwijs bevredigend, en de Commissie acht dit oordeel over ’t geheel juist. V. Schoolmeubelenverbeteringen enz. In hun verslagen noemen de Hoofden verschillende zaken, die verbetering vragen. De Commissie acht die verbeteringen ook wenschelijk. In ’t bijzonder wil ze wijzen op de noodzakelijkheid van verwarming van de corridor in de school aan de Koningstraat en de wenschelijkheid van een proefneming met een schooltuin aan de Nieuwe Schoolstraat. I II III IVa IV6 met Hoofdakte). ’t Verslag van den Directeur vermeld nadere bijzonderheden. Aan ’t examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid als onderwijzeres aan een gemeentebewaarschool namen deel 21 candidaten (16 leerlingen v. d. opleidingskl.)hiervan slaagden 17 (14 van de opleidingskl.).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 318