r 30 L Ruiling werd aangegaan A. met de Hollands che Ijzeren Spoorweg- M a at schappij, waarbij aan de Gemeente in eigen dom worden afgestaan twee perceelen grond, gelegen ter weerszijden van den overweg in de Groot-Her- toginnelaan nabij den Kranenburgweg, Sectie N, no. 3527 groot 29 centiaren en no. 3530 groot 27 centiaren. tegen afstand door de Gemeente van eenige per ceelen grond, gelegen langs den tramweg naar Scheveningen nabij den Kranenburgweg, Sectie N. no. 3524 groot 14 aren 90 centiaren, no. 3526 groot 60 centiaren en no. 3535 groot 4 aren 10 centiaren B. met de Algmeene ’s Gravenhaagsche Bou wgrond-Maatschappij, waarbij aan de ge meente in eigendom worden afgestaan twee perceelen bouwterrein, gelegen ten Zuidoosten van de Theresia- straat, Sectie R, ns. 4760 en 4761, te zamen groot 1 are 3 centiaren tegen afstand door de Gemeente van een perceel bouwterrein, gelegen alsvoren, Sectie R. no. 4762, groot 77 centiaren. zulks met eene toegift aan gemelde Bouwgrond- Maatschappij van eene som van 260. C. met de Hollandsche Ijzeren Spoorweg- Maatschappij, waarbij aan de Gemeente in eigen dom worden afgestaan twee perceelen Sectie A. D. no. 1916, groot 14 centiaren en no. 1922, groot 2 centi aren, ten behoeve van den toegangsweg van den Rijs- wijkschenweg naar de Laakhaventerreinen, tegen afstand door de Gemeente van twee per ceelen grond aan gemelden toegangsweg, Sectie A D, no. 1917, groot 5 centiaren, en no. 1919, groot 24 centiaren; 1). met de Naamlooze Vennootschap «de Bank voor Effecten en Wisselzaken» waarbij aan de Gemeente worden afgestaan de eigendom van twee perceelen grond, respectievelijk aan de Heeren- graclit en het Bleijenburg, (zijnde de ondergrond van een gedeelte stoep), Sectie F, no. 1534, groot 4 cen tiaren, en no 1532, groot 7 centiaren, alsmede alle rechten van eigendom als anderszins, welke de Bank

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 31