31 Door de Gemeente eigendom afgestaan: aan de Algemeene ’s-Gravenhaagsche Bouw grond-Maat schap pij een hoekje Gemeentegrond nabij de 3e Van-den-Boschstraat, Sectie R, no. 4678, groot 25 centiaren, teneinde aan een deel van het bouwterrein dier Maatschappij een meer regelmatigen vorm te kunnen geven. mocht kunnen doen gelden op den ondergrond van het overige deel van gemelde stoep aan de Ileeren- gracht en het Bleijenburg langs het huis, kadastraal bekend in Sectie F, no. 1533, tegen afstand door de Gemeente van den onder grond van den westelijken helft van den ooste- lijken der twee pilasters, zich bevindende aan den voorgevel van gemeld huis aan de zijde van de Heerengrachtter grootte van ongeveer 0.11 M-; E. met E. A. Keuchenius, waarbij aan de Ge meente in eigendom wordt afgestaan eene oppervlakte grond, ter grootte van 0.2725 M-, gelegen nabij de Badhuisstraat Sectie M. no. 6960 gedeeltelijk waarop is gebouwd een gedeelte van het speellokaal der Ge- meentebewaarschool aan gemelde Badhuisstraat, tegen afstand door de Gemeente van eene opper vlakte Gemeentegrond, ter grootte van 0.1211 M2, gelegen nabij de Badhuisstraat Sectie Mno. 2987 gedeeltelijk, grenzende aan het voormelde perceel Sectie Mno. 6960. Aan de Gemeeente werden kosteloos af gestaan: a. door J. Hendriks alle rechten op het gedeelte Bezuidenhoutscheweg, loopende langs zijne huizen aldaar, plaatselijk gemerkt ns. 92/94 96/98, 100 102 en 104, kadastraal bekend in Sectie P. ns 6969, 6970, 6971 463 en 464, en op de op dat gedeelte weg staande boomen en beplantingenonder voor waarde, dat de Gemeente ten haren koste op twee plaatsen in genoemden weg doe maken de aansluiting werd kosteloos in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 32