33 stemd voor openbare straat, kadaster Sectie Sectie L, "'43, 5016 5017 en 5020, te zamen groot 32 aren, 77 centiaren, zijnde onder den afstand niet begrepen de opstallen, schuttingen en hekken, welke zich op den gemelden grond bevinden en daarop willen blijven staan, zoolang de Gemeente die voor af scheiding van aangrenzende terreinen noodig acht; g. door T. Hoek, alle rechten van eigendom als anderszins op den grond aan den Loosduinscheweg, gelegen buiten den gevel van zijn perceel aldaar, plaatselijk gemerkt no. 7, Sectie U, no. 258, en zulks tegen de verplichting voor de Gemeente om op dien grond voor hare rekening een trottoir te doen leggen h. door P. J. H. Colignon alle rechten van eigen dom als anderszins op grond aan de Halstraat, ge legen buiten den gevel van elk zijner beide perceelen aldaar, plaatselijk gemerkt no. 3 en 5, Sectie F, no. 251 en 252, tegen de verplichting voor de Ge meente om op dien grond voor hare rekening een trottoir te doen leggen; zijnde in de overdracht niet begrepen zijne rechten op den grond vóór elk dier perceelenbestemd voor eene luchtopening, ter grootte van 0.60 M -; i. door J. L. T h. W a t e r r e u s en A. J. B i e r m a n n 1°. de watering, bestemd voor den aanleg en de doortrekking van de op 16 M. breedte geprojecteerde straat, genaamd Van-Ostadestraat, Sectie A E, no. 1193, groot 9 centiaren; 2°. de grondkadastraal bekend in Sectie Lno 5339, groot 15 aren 35 centiaren, bestemd voor den aanleg van eene straat, evenwijdig aan de Hoef kade; j. door de Algemeene ’s-Gravenhaagsche Bou wgrond-Maatschappij eenige perceelen grond, bestemd voor den aanleg van straten ten zuidoosten van de Theresiastraat en de 3e Van-den-Boschstraat, Sectie B, ns. 4800, 4801 en 4679, te zamen gioot 3 hectaren, 86 aren, 76 centiaren; k. door E. A. F. Bourgonjon alle rechten van eigendom als anderszins op den grond aan den Vis- schersdijkgelegen buiten den gevel van zijn perceel ns. 2082, 21 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 34