L 34 aldaar, plaatselijk gemerkt no. 20/20a, Sectie C, no. 567, tegen de verplichting voor de Gemeente om op dien grond voor hare rekening een trottoir te doen leggen zijnde in de overdracht niet begrepen zijne rechten op den grond, ter grootte van 0.54 M- waarin ten behoeve van gemeld perceel eené lucht en lichtope ning aanwezig is; l. door J. C. SmitenP.A. Wil ekens alle rechten van eigendom als anderszins op den grond aan het Bleijenburg en de Casuariestraat, gelegen buiten den voor- en den zijgevel van hun perceel Bleijenburg no. 2, hoek Casuariestraat, en buiten den voorgevel van hun aangrenzend perceel Bleijenburg no 2a, beide kadastraal bekend in Sectie F, no. 620, zulks tegen de verplichting voor de Gemeente om dien grond steeds als trottoir en openbare straat te bestemmen en als zoodanig voor hare rekening te onderhouden, en met bepaling dat de tegenwoordige eigenaren van liet voor schreven perceel Bleijenburg no. 2a aan zich het recht behouden, om in dat perceel te hebben naar buiten opendraaiende deuren, zonder daarvoor uit welken hoofde ook eenige retributie verschuldigd te zijn; m. door J. Remmerswaal alle rechten van eigen dom als anderszins op den grond aan den Visschersdijk ter grootte van 3.69 M2gelegen buiten den gevel van zijn perceel aldaar, plaatselijk gemerkt no. 19, Sectie C, no. 2992, en waarop zich bevindt een gedeelte van de j stoep vóór dat perceel, zulks tegen de verplichting voor de Gemeente om op dien grond voor hare rekening een trottoir te doen leggen; n. door de Burgerlijke Maatschap van den Boschstraat de grond, bestemd voor den aanleg en de doortrekking van eene straat, gelegen langs de Engelsche kerk in liet verlengde van de le van den BoschstraatSectie Rno. 3877groot 6 aren 95 cen tiaren o. door de Algemeene ’s-Gravenhagsche Bouwgrond-Maatschappij de grond, bestemd voor den aanleg en de doortrekking van eene straat, gelegen naast het voorschreven perceel Sectie R,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 35