35 no. 3877, tegenover de Cornelis-Speelmanstraat en kadastraal bekend in Sectie Rno. 47 64groot 1 are, 98 centiaren; p. door B. J. Kruijswijk en G. J. van Waveren de grond, bestemd voor openbare straat, gelegen tus- schen de Hoefkade en den Parallelweg, ten zuidwesten van de Van-Ravesteijnstraat, Sectie L, ns. 5050, 5053 en 4463, te zamen groot 36 aren, 75 centiaren. q. door L. Guillard alle rechten van eigendom als anderszins: 1°. op den grond aan het Slijkeinde, uitmakende een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie 0 no. 5026, gelegen vóór den gevel van zijn huis aldaar, plaatselijk gemerkt no. 47 en kadastraal bekend in Sectie C’, no. 5024; 2°. op den grond aan gemeld Slijkeindebekend bij het kadaster in Sectie C, als openbare straat onge nummerd gelegen buiten den gevel van zijn huis aldaar, plaatselijk gemerkt no. 49 en kadastraal be kend in Sectie C, no. 5023; r. door M. L. W. Me ij sen, ten behoeve van de demping der Elandsloot, eene oppervlakte watergroot 19 centiaren, kadastraal bekend in Sectie Z, no. 1364 gedeeltelijk. Krachtens Raadsbesluit van 17 Mei 1898, goedge keurd dooo de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland den 24sten Mei d. a. v.G. S. no. 59/1, werd op den 9den Juni 1898 aan de gemeente ’s-Gravenhage over gegeven het gedeelte van den Rijks Grooten weg der le klasse no. 4 van Amsterdam naar Hellevoetsluis, liggende binnen het grondgebied der gemeente ’s-Gra- veuhage en zich strekkende van het Rijswijkscheplein tot de noordzijde van de Galgheul of brug over de Molentochtsloot, genaamd de Laak. Door de Gemeente werden overeenkom sten aangegaan: A. met de Bou wgrond-Maatschappij Laak kwartier, waarbij is bepaald het volgende: I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 36