36 1°. voor zooveel noodig is zal, in verband met de exploitatie der bouwterreinen van gemelde Maatschappij langs den Rijswijkscheweg tusschen de gemeente ’s-Gravenhage en de Hoornbrug, de bestaande beplan ting op den berm ten zuidwesten van het voetpad langs den Rijswijkscheweg tusschen de Laak en de Broeksloot door en vanwege de gemeente ’s-Graven hage gerooid worden, in dier voege, dat het rooien zal zijn afgeloopen vóór den 21sten December 1898; 2°. de Bou wgrond-Maatschappij «Laak kwartier» zal voor hare rekening op het trottoir aan de westzijde van de nieuwe straat, (welke straat zal zijn het verbreede gedeelte van den tegenwoordigen Rijswijkscheweg, dat gelegen is tusschen de Laak en de Broeksloot)volgens voorschriften van Burge meester en Wethouders planten eene nieuwe rij van boomkokers voorziene iepeboomenten minste één decimeter in middellijn en op ouderlingen afstand van tien meters; welke boomen en kokers het eigendom van de gemeente ’s-Gravenhage zullen zijn; 3°. ten behoeve van den ondergrond van het kadas trale perceel dezer Gemeente Sectie A. D.no. 1825 en ten laste van eene vijf meter breede strook grond aan de westzijde langs en grenzende aan bovenver melde nieuwe straat, van de kadastrale perceelen der gemeente Rijswijk Sectie A, ns. 189.190, 191 en 192, wordt door de meergemelde Maatschappij gevestigd en door de gemeente ’s-Gravenhage aangenomen de erfdienstbaarheiddat die strook nimmer mag worden bebouwd en tot niets anders mag worden bestemd dan tot vóórtuinen, door ijzeren hekken op voetmuur van elkaar en van den weg gescheiden. B. met den Staat der Nederlanden, waarbij aan de Gemeente tot 31 Mei 1899 voor de som van f 1000 in huur wordt afgestaan het gedeelte van het strand te Scheveningenlang 600 M., in noordelijke richting van en aan vangende aan de oude grens tusschen de gemeenten ’s-Gravenhage en Wassenaar, Sectie V, no. 733 en no. 1 gedeeltelijk, zich zuidelijk aansluitende aan het strandvak, bij de Gemeente reeds van den Staat in huur krachtens akte, dd. 23 Maart 1887, en zulks onder geheel dezelfde voorwaarden en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 37