37 bepalingen als bij de evengenoemde akte zijn gesti- puleerd C. met de Maatschappij «Zeebad Scheve nin gen», waarbij door de Gemeente aan gemelde Maatschappij 1°. gedurende het zomerseizoen van 1898 worden overgedragen alle rechten, die de Gemeente bezit als huurster van het hiervoren sub B bedoelde gedeelte strandter lengte van 600 M.dat door den Staat der Nederlanden aan de Gemeente in huur is afgestaan bij onderhandsche akte van 8 Juni 1898, zullende de voorschreven huurprijs f 1000 aan de Gemeente moeten worden vergoed; 2°. gedurende het zomerseizoen van 1898, tegen een huurprijs van 150.wordt verhuurd een strook duingrond, gelegen voor de villa’s ten zuiden van en voor het Oranje-Hötel, tot het daarop plaatsen van tpnfpn pn ^toplpn 3°. voor het tijdvak van 15 Mei 1898 tot 14 Mei 1908. tegen een jaarlijkschen huurprijs van 25. eene oppervlakte Gemeentegrond, groot ongeveer 51 centiaren, deel uitmakende van den straatweg langs het strand aan de noordoostzijde van het Kurhaus, tot het daarop hebben van een gebouwtje, ingericht voor «cloakroom» of «W.C.» met afzonderlijke afdeelingen voor mannen en vrouwen. D. met de Hollandse he Uzeren Spoorweg- Maatschappij, betreffende het vervoer door die Maat schappij van vuil en faecale stoffen tusseben de Asch- stalen te Scheveningen en te ’s Gravenhage, gedurende het tijdvak van 1 Mei 1898 tot 30 April 1903. E. met F. van Kuilenburg, waarbij aan dezen wordt verleend het gemeenschappelijk eigendomsrecht op het niet gemeenschappelijk gedeelte van denaan hem in eigendom toebehoorende perceel Zuidwal no. 88, Sectie K, no. 1994, grenzenden muur van het Ge- meenteperceel Zuidwal no. 87Sectie Kno. 892tot 0.11 M boven den bovenkant van de nieuwe bintlaag van eerstgemeld perceel. F. met Bestuur van d e n N o o r d p o 1 d e rwaarbij aan de Gemeente wordt vergund, om ten behoeve van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 38