I I 107—108—109 107—108—109 X I 1 I s 5 I I KWEEKELINGEN. HOOFDEN’ DER SCHOLEN. Bedrag Straat of' gracht NAMEN NAMEN NAMEN van het waar de school EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdond. Fr gtenburg. (Jan) Jong. (Albert) il. (Gerrit) iffarel. (Eleonore Marthe) hoofdonds. (185’ 107 Heemraad- straat. 108. Gondel- straat 23. (Schev.) a - i X- - m. ite Winkel Jr. (Hendrik Willem) van Reijn Snoeck. (Elisabeth Caroline Henriette) hoofdond. Fr., Hoogd., vak j. Rang of akte en verdere toelatingen. eflert. (Johannes) ‘st. (Johannes Antonie) ond. vr. ond vr. Fransch M. A. onds. (1878) vrije en orde oef. handw. v. nut. Fr. Eng. M. B. ond. vak j. hoofdond. Fr. ond. vak j. Rang of akte en verdere toelatingen. ond. onds. nutt. handw. vak j. onds. nutt. handw. vak j. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. a i kt l, m en p. eeink. (Gerhard) rers. (Hendrik) leiu. (David Nikolaas) inkcubos. (Willem) Dagschool voor jongens en meisjes, van de vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs. Duitsch M. A. onds. (1878) Fr.Eng. onds. (1878) Fr., Eng., Duitsch, Nederl. taal- en letterkunde M. O. gymn. M. O. teekenen. wpmans v. Boekeren. (b’roukje) 'ring (Maria Theresia) 'ouwer. (Martha) Dagschool voor meisjes. Fr, Eng., Duitse )e,ie- (Jeanette Maria) handw. v. nut en si 109. Parkweg 15. (Schev.) n- o, qs en t. rterhof. (Herman Johan) eiuberg. (Everhardus) slderblom. (Johannes Lambertus) ,n der Akker. (Willem) dek. (Marianne Wilhelmina Clara) n Schouwenburg. (Cornelia Dorothea) ond. Fr. vrije eu orde oef. I en ord. oef. en ord. oef. ond. Fransch M. O., Duitsch 3de Rang, nutt. handw. nutt. handw. rveen. (Dirk) L. O. voor 1 kind 1 2 kinderen f 1.80, 3 kin-; deren ƒ2.60 per maand enz. M. U. L. O. ieder kind ƒ1.50. Fr. ƒ0.75. I Duitsch 0.75 alleen één taal 1 srdes Oosterbeek. (Anna Cornelia) >ujé. (Mina) ling. (Anna) hoofdond. vrije en orde oef. i hoofdond. vrije en orde oef. hoofdoud. vrije en orde oef. I IVerschoor. (Cornells Frederik) ONDERWIJZERS nor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Westenbrugge. (Johannes) !L. O. 1 kind elk kind i meer ƒ0.80 1 per maand. M. U. L. O. ƒ2 per maand en per kind. Elke vreemde taal ƒ1 per maand en per kind meer. Dagschool voor [jongens en meisjes. (School met den I Bijbel.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 401