39 1°. om eene voor openbaar verkeer bestemde straat aan te leggen op den grond, gelegen bij den publieken overweg nabij de Van-Ravesteijnstraat aan de noord- westzijde van de spoorbaan naar Rotterdam, zulks voor den tijd, dat deze publieke overweg ter plaatse blijft gevestigd 211. om voorzoover de Gemeente eigenares is of wordt van de aanliggende gronden en mits ten genoegen van voormelde Maatschappij worde voorzien in de afwate ring van hare stoomtrambaan naar Scheveningen tusschen de Van-Ravesteijnstraat en het verlengde der Van-Ostadestraat, de bermsloot langs de gemelde trambaan te dempen en het beloop van den eventueel langs de noordwest- de noord- en de noordoostzijde der eigendommen van genoemde Maatschappij aan te leggen weg met een berm, ten minste 1 M. breed, op de zoodanig gedempte sloot te doen vallen, onder voorwaarde, dat door en op Jcosten van de Gemeente op de eigendomsgrens een hek worde geplaatst en onderhouden, voldoende aan de eischen eener spoor- wegafsluiting een en ander behoudens de bevoegdheid der Maatschappijom in of door de in deze vergun ning begrepen gronden alle voor den spoorweg dienst noodige werken te maken en te onderhouden. J. met de Hollandse he Ijzeren Spoor weg- M a a t s c h a p p ijwaarbij aan de Gemeente vergunning wordt verleend ommits op de eigendomsgrens plaat sende en onderhoudende een hek, voldoende aan de eischen eener spoorwegafsluiting, de kadastrale perceelen Sectie Lns. 3288 en 3375 en Sectie A C ns. 91, 93, 94, 92, 65 en 125 en Sectie AD,ns. 1921 en 1922met bevoegdheid tot demping van de daartoe behoorende slooten zoodra door- en op kosten van de Gemeente in de afwatering van den spoorweg is voor zien, te gebruiken, om daarop te leggen het beloop van den door de Gemeente aangelegden weg (Waldorp- straat) langs de zuidoostzijde van het Stationsterrein en den spoorweg envoor zooveel de perceelen Sectie L ns. 3288 en 3375 en Sectie A C, no. 125 betreft, ook een deel van dien weg zelven, dit laatste alleen voor den lijd, dat de publieke overweg over de spoorbaan 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 40