20 2e T> schoolgeld is aan tien leer- n T) n n n n n 23 in n n n n n n n T) T) 24 23 16 14 14 12 19 is derhalve in het December 1897. n r> Het aantal leerlingen (146) bleef nagenoeg gelijk aan dat van den voorgaanden cursus. De leerlingen waren in December j.l. over de verschillende klassen en afdeelingen verdeeld als volgt: le klasse A 22 tegen B 23 C 21 A 14 B 15 C 13 3e A 16 Handelsafdeeling B 22 De splitsing der klassen in afdeelingen afgeloopen jaar gelijk geweest aan die van het jaar 1897. Vrijstelling van de betaling van lingen verleend. Slechts vier leerlingen volgden het gymnastiekonderwijs niet zoodat 142 leerlingen daaraan deelnamen. De voortzetting van de in 1896 aangevangen proef, om bij de toelating tot de school invloed toe te kennen aan de hoofden der scholen alwaar de adspirant-leerlingen hunne opleiding hadden genoten, heeft ook in het afgeloopen jaar geleid tot eene aanmerkelijke vereenvoudiging van de toelatingsexamens voor de eerste klasse; immers dientengevolge konden van de 127 adspiranten 73 zonder mondeling examen worden toegelaten terwijl 16 slaagden na afgelegd schriftelijk en mondeling examen; 38 adspiranten moesten worden afgewezen. Voor de 2e klasse werden 7 adspiranten geëxamineerd, van welke 2 slaagden en 5 werden afgewezenvan de twee toege- latenen werd slechts eenbehalve aan een schriftelijkook aan een mondeling examen onderworpen. Tot de 3e klasse A ver zocht slechts 1 adspirant toelating, die zijnen wensch zag vervuld na afgelegd schriftelijk examen, terwijl de beide adspi ranten voor de 3e klasse B tot die klasse werden toegelaten, de een na schriftelijken de ander na schriftelijk en mondeling examen. Bij de overgangsexamens werden bevorderd: van de le tot de 2e klasse 41 van de 66 leerlingen. n 2e 3e 33 43 Aan het eindexamen der school onderwierpen zich 31 leer lingen, terwijl aan 25 van hen het diploma kon worden uitge reikt. Van deze laatsten is 1 geplaatst op de Cadettenschool te Alkmaar, werden 2 toegelaten tot de vierde klasse van de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, en vonden 3 eene plaatsing in betrekkingen in Nederlandsch-Indië. Eenige anderen bereiden zich voor tot- of zijn reeds geplaatst bij den dienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 417