20 I I Directeur: Dr. E. II. Groenman. II. De Hoogere Burgerschool voor jongens, niet vijfjarigen cursus. Een enkele blik op het aantal leerlingen dezer school is voldoende om de dringende behoefte aan een tweede Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus, waarop reeds hiervoren de aandacht is gevestigdduidelijk te maken. Het aantal leerlingen der school is in 1898 tot het cijfer 354 gestegen. Over de verschillende klassen waren deze leerlingen verdeeld als volgt: der Posterijen en Telegrafie en van de overigen hebben velen een werkkring gevonden op verschillende kantoren. Bij besluit van den Raad der Gemeente dd. 7 Juni 1898 werd Dr. 11. C. Los als leeraar in de Wiskunde en Natuurweten schappen aan de school verbondenzoodat van dat tijdstip af in de definitieve vervanging van den in 1897 overleden leeraar Dr. Haver Droeze is voorzien. De heer C. Timmermans, reeds sedert April 1896 als tijdelijk leeraar in de Fransche taal werkzaam, verkreeg bij besluit van 17 Mei 1898 eene vaste aanstelling, welke benoeming tevens gelegenheid bood om in het gebrek aan leerkracht aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te voorzien. Ziekte van den leeraar in de Geschiedenis, Dr. Dozy, dwong tot het nemen van maatregelen, met dit gevolg dat, van het einde van September tot in de eerste helft van December, bedoeld leervak niet geheel volgens het leerplan kon worden gegeven en verschillende leeraren zich buitengewone bemoeie nissen ten deze zagen opdragenbovendien werd de heer N. Japikse, doctorandus in de Nederlandsche letteren met ingang van 25 October 1898 tot tijdelijk leeraar in de geschiedenis aangesteld. Met 1 September 1898 werden voor den cursus 1898/99 als tijdelijke leeraren aan de school verbonden de Heeren Dr. J. F. van Bemmelen, Mr. P. M. von Baumhauer, Dr. W. W. van der Meulen en B. van der Esch om onderwijs te geven respectieve lijk in de Plant- en Dierkunde, het Handelsrecht, de Neder landsche taal en de Duitsche taal, terwijl het onderwijs in laatstgenoemde taal bovendien gedurende 8 uur per week werd opgedragen aan den heer C. G. Kaakebeen. Sedert 1 Januari 1898 kwamen in het genot van tractemenfs- verhooging de leeraren Dr. Bleekrode van Meegeren Kaakebeen en Hoogers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 418