20 2e 3e 4e 2e 68 84 3e „91 80 4e 57 47 5e „32 28 325 n en 1 toehoorder. Totaal 354 n De eerste en n T) n r n r> r> n r> T> T) r v n n 67 49 33 82 77 45 geëxameerd voor: 149 22 15 23 afgewezen 25 8 1G n 3e 4e r, 5e le klasse 2e 3e 4e 5e Van toegelaten tot de le klasse. Bij de overgangsexamens werden bevorderd van de le tot de 2e klasse 51 der 85 geëxamineerden. n n n Aan het eindexamen werd deelgenomen door 28 leerlinge: r> r> r> t> de 8 afgewezenen voor de 2e klasse konden 6 worden n 1 in December 1897. derde klasse werden ieder met ééne afdeeling vermeerderd, zoodat zij thans vijf afdeelingen tellen, terwijl de splitsing van de tweede, vierde en vijfde klasse dezelfde is gebleven n.l. respectievelijk in vier, drie en twee afdeelingen. Aan de leerlingen der 4e en 5e klasse werd geen gymnastiek onderwijs gegeven en, ingevolge art. 4, al. 1 der Verordening No. 559, werd voortdurende vrijstelling van lessen in genoemd vak gegeven aan 8 leerlingen der overige klassen n.l. aan twee van de levier van de 2e en twee van de 3e klasse. Zeven leerlingen bezoeken de school kosteloos. Tusschen 1 December 1897 en 1 December 1898 werd de school verlaten door 88 leerlingen, n.l. 18 der le, 16 der 2e, 17 der 3e, 9 der 4e, en 28 der 5e klasse. Gedurende hetzelfde tijdvak werden toegelaten tot: 124 14 8 7 Aan het eindexamen werd deelgenomen door 28 leerlingen der school; aan 26 hunner kon het diploma worden uitgereikt. De geslaagden zijn bestemd: 10 voor ingenieur, 3 voor officier, 2 voor den handel, 4 voor ambtenaar bij de posterijen, 2 voor arts, 1 voor eene betrekking bij de administratie der Spoor wegen 1 voor de Directe Belastingen1 voor O.-I. Ambtenaar, 1 voor eene betrekking bij het Gezantschap der Zuid-Afrikaan- sche Republiek en 1 heeft zich in militairen dienst begeven. Zeven leerlingen der 3e klasse namen deel aan het vergelij- le klasse 106 leerlingen tegen 86 in December 1897.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 419