20 Totaal 169 154 n eene n n cursus n r> •n n n van r> r> 1897. r> 31 29 21 n de B n r n 37 29 21 naar n n n De 15 leerlingen der hoogste klasse mochten allen een diploma verwerven, 8 harer een volledig. 37 leerlingen hebben de school verlaten, na den geheel of gedeeltelijk te hebben doorloopenvoor zoover zij zich een werkkring hebben gekozen, vonden zij die voornamelijk bij het onderwijs, terwijl twee harer de teekenacademie bezoeken en twee overgingen naar het Hoogeronderwijs. In het genot van tractementsverhooging werden gesteld de dames leeraressen Gunning, Trenb, Kaempff en Van Doorninck, wier jaarwedden met 100 worden verhoogd. de 2e klasse 36 van de 46 leerlingen 3e r 4e 5e De nieuwe cursus werd geopend met 169 leerlingen over de verschillende klassen verdeeld als volgt le klasse 45 tegen 46 in 2e r 41 36 3e 32 r 32 4e 28 r 23 5e 20 17 n Alle klassen zijn in twee parallel-afdeelingen gesplitst. 14 leerlingen maken gebruik van het recht om in enkele vakken de lessen niet bij te wonen en wel: 2e klasse, eene in aardrijkskunde, Nederlandsche taal en wis kunde. in alle vakkenbehalve de talen en teekenen. eene in teekenen. eene in de Dnitsche taal. 3e klasse, eene in handwerken. eene in wiskunde en natuurkunde. 4e klasse, twee in natuurkunde en scheikunde. eene in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, natuur lijke historie en handwerken. 5e klasse, eene in alle vakken behalve de talen, eene in natuur- en scheikunde, eene in natuurlijke historie, teekenen en handwerken, eene in teekenen en handwerken, en eene in handwerken. 103 leerlingen namen deel aan het gymnastiekonderwijs. Na afgelegd examen konden tot eene hoogere klasse worden bevorderd le klasse 2e 3e 4e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 421