20 Aantal leerlingen. Totaal. Maand. I Klasse A. 11 18 B. Bijzonder Onderwijs. De Academie van Beeldende Kunsten. 1. Directeur: de heer A. Van Delden. Klasse B. i Klasse C. I 16 7 5 2 .3 2 2 15 4 6 3 2 2 1 31 21 13 8 8 5 2 2 17 11 8 5 4 3 2 2 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Het aantal leerlingen is met 86 toegenomen, zoodat het totaal thans 813 bedraagt. Deze vermeerdering van het aantal leer lingen heeft uitbreiding van het corps leeraren noodig gemaakt en dientengevolge zagen zich de heeren C. J. Booms, J de Wilde, J. G. P. Roel, M. O. Wcnte, C. L. de Koning en J. Bos Bij vergelijking van dezen staat met dien van het jaar 1837 is wel is waar op enkele punten eene geringe verbetering waar te nemen, maar daartegenover staat, dat gedurende de maanden Juli en November 1898 slechts twee leerlingen van klasse A de school bezochten, terwijl in de maanden Augustus tot en met October geen leerlingen aanwezig waren. De geringe vooruitgang in December, n.l. 47 tegen 41 in 1897, is nog steeds eene achter uitgang vergeleken met het schoolbezoek iu die maand van 1896, toen het getal leerlingen 54 bedroeg. In verhouding tot het getal van hen voor wie dit onderwijs van belang is te achten, kan het getal leerlingen dezer school niet anders dan zeer gering genoemd worden, en zoowel in het belang der zeevarende personen zei ven, als in dat der reederij, is het ernstig te hopen dat meer gebruik van de school zal worden gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 423