20 resultaten tot leeraren in de klassen der eerstbeginnenden benoemd, terwijl tot leeraar in de stereometrie de heer J. van Oudenallen werd aangesteld. Met een enkel woord zij hier gewezen op de min gunstige resultaten van de examens Middelbaar Onderwijs teekenen, die door de leerlingen dezer inrichting werden afgelegd, welk feit naar ons is gebleken ook de aandacht van het bestuur der Academie heeft getrokken. In het jongste jaarverslag der Academie, loopende over 1897/98 wordt, na de mededeeling dat het aantal leerlingen tot bet hierboven gemelde cijfer van 813 is gestegen, het volgende ge lezen „Behalve 21 leerlingen, die voor rekening van leden het onder wijs genoten en van 31 behoeftigen, die zonder betaling de lessen volgden, werd van allen, naar mate de klasse waarin zij ge plaatst werden, schoolgeld geheven. Elke vraag om kosteloos onderwijs wordt onderzocht, en alleen de leerling die blijk geeft behoorlijk te kunnen lezen, schrijven en rekenen, komen in aan merking voor de gratis-kaarten. „Steeds blijft het aantal leerlingen, dat zich in het schilderen „naar gekleed en naakt model of naar stillevens oefent, of wel „zich voorbereidt voor het examen M. O. 1 en 2, toenemend „in aantal. De vrouwelijke leerlingen in de schilderklasse, dit- „maal 47 in getal, overtroffen in aantal verre de mannelijke, „die slechts een tiental vormden. In den cursus M. O. stonden „41 vrouwelijke naast 34 mannelijke leerlingen. In den dagcursus „voor kunstnijverheidsvakken was grootere belangstelling waar „te nemen en bevonden zich ditmaal 11 vrouwelijke en 14 „mannelijke leerlingendie zich trouw in allerlei kunstnijver- „heidsvakken oefenden. Zoo werd daar o.a. door eenige leerlingen „al het decoratieve schilderwerk voor een persbureau op de „Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, onder leiding van den „hoofdleeraar Kuyper, ontworpen en geschilderd. „De dagcursus op Woensdag- en Zaterdagmiddag, die steeds „in bloeienden staat verkeert, werd door 43 vrouwelijke en ,13 mannelijke leerlingen gevolgd. „Tijdens den zomercursus kromp de dagcursus voor kunst- „nijverheidsvakken tot 9 vrouwelijke en 7 mannelijke leerlingen „in, daar deze laatsten alsdan gedurende het mooie seizoen bij „patroons arbeiden, ten einde het aan de Academie geleerde „in de practijk toe te passen. De zoogenaamde zomerochtend- „cursus van 79 ure ’s morgens, werd door 21 aanstaande „bouwkundigen en timmerlieden gevolgd. „In de afdeeling Ale2e en 3e klassebedroeg het aantal „leerlingen die zich beurtelings naar draad- en meetkunstige „figuren en eenvoudige pleister-ornamenten oefenden, 237. De „Afdeeling vakteekenen bestond uit 114 leerlingen. Naar pleister-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 424