20 1897. eervol ontslagen met n n r> n n n r> n n T) T> n n 10 1 1 6 4 1) Aan de aanvraag om ook gelegenheid te geven voor practische opleiding van behangers en stoffeerders kon geen gevolg worden gegeven. a) In October moesten wegens het beperkt aantal plaatsen alle candidaten een examen afleggen en konden 18 van hen, die overigens aan de eischen van toelating voldedenniet geplaatst worden. die aanleg en lust toonen voor dit vak, dat eerst twee uren, nu vier uren daags door een afzonderlijk daarvoor aangesteld onderwijzer wordt geleerd. Verschillende vakkendie ook afzonderlijk zouden kunnen worden vermeld, worden op de Ambachtsschool slechts als bijvakken van andere vakken beschouwd. Zoo is het boetseeren een bijvak voor steenhouwers, stucadoorsbeeldhouwers, smeden en koperbewerkershet draaien voor timmerlieden en meubel makers; het meubelmaken voor machinebankhank werkers; het ornamentschilderen voor huisschilders. Bij het toelatingsexamen in April en October werden respec tievelijk 59 en 38 adspiranten geëxamineerdvan wie 24 en 20 slaagden. Voorts werden nog in April tot de laagste klasse 71 toegeiaten op vertoon van een bewijs of getuigschrift van behoor lijk doorloopen lager onderwijs. 2) 39 leerlingen verlieten de school om verschillende redenen binnentijds. 29 leerlingen der hoogste klasse werden geheel of gedeeltelijk ingevuld diploma. Onder hen waren timmerlieden meubelmaker modelmaker smeden of bankwerkers huisschilders koperbewerkers Een van hen bleef nog de school bezoeken; de meesten der overigen vonden spoedig plaatsing. Verscheidene patroons deden aanvrage om gediplomeerde leerlingen. Naar het door hen gekozen beroep zijn onder de leerlingen: 75 timmerlieden tegen 76 in 19 meubelmakers 8 beeldhouwers 21 huisschilders 44 smeden en machinebankwerkers 28 koper-, zink- en loodbewerkers en 16 instrumentmakers en 1 stucadoor, 16 3 26 42 27 tegen 9 instrument makers, 2 steenhouwers en 1 modelmaker in 1897. Een steenhouwersleerling van verleden jaar is binnentijds vertrokken. De instrumentmakers worden genomen uit de metaalbewerkers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 426