20 OPENBAAR ONDERWIJS. A. STAAT der middelbare scholen in de gemeente ’s-Gravenhage bij het einde van het jaar 1898. I. Hoogere Burgerschool voor jongens met 3jarigen cursus. LEERAREN. Vakken van onderwijs. Inkomsten. 1) Wiskunde. f 3500 6 Phil. Nat. Doet. 5) y) Plant- en dierkunde. 6 13) 600 2000 21 B. van der Esch. 1600 Art. 77e. 16 Totaal bedrag der jaarwedden f 30870 de school met 5-jarigen cursus alhier. De jaarwedde ƒ1200 geldt onderwijs aan de school met 5-jarigen onderwijs aan de school met 5-jarigen van onderwijs aan de school met 5-jarigen van onderwijs aan de school met 5-jarigen van (6 lijdelijk leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Delft 400. Bevoegdheid of toelating. 21 20 12 23 C. G. Kaakebeen. J. II. Hoogers. C. Timmermans B. A. Fellinga. Dr. C. J. J. Ninck Blokdirecteur. J. W. F. v. Meegeren Dr. L. Bleekrode. Mr. P. M. von Baum- hauer. Dr. G. J. Dozy. A. Swets. Wiskunde en Boekhouden. Natuurwetenschappen. Staats- en handelsweten- schappen. 2300 1200 920 250 2600 2000 2300 2600 100 6) 7) 8) 2) 3) 4) Algemeene geschiedenis. Vaderlandsche geschiede nis en aardrijkskunde. Nederlandsch en Duitsch. Fransch. Fransch. Engelsch en schoon schrijven. Hoogduitsch. Hand- en lijnteekeuen. Gymnastiek. Nederlandsch. 20 1" 2300 2300 2000 2300 22 18 3 Wiskunde en natuurweten schappen. Hoogduitsch. Aantal lesuren 's weeks. 8 14 10) 16 11) 11 12) K. Muntinga. _H. J. van der Weele G. C. Baerends. Dr. W. W. van der Meulen. Dr. J. F. van Bem- melen. Dr. H. C. Los. Art. 74a en 77c. Akte A. Akte A en B. Akte A. van f 100 voor het geven van 8 uren 12) Leeraar aan de school met 5-jarigen cursus f 2200. 13) Tijdelijk leeraar aan de school met 5-jarigen cursus; leeraar Gymnasium 2000; Akte K I en XII. Phil. Nat. Doet. Doctor in de rechts- en in de staats wetenschappen. Litt. Hum. Doet. Akte K VIII en IX. Akte A en B Akte M 1 en II. Art. 77<r. Dr. in de Neder! letteren. Dr. in de Plant- en dierkunde. Phil. Nat. Doet. 1) Personeelc toelage van ƒ300 voor den cursus 1898 1899 wegeus werkzaamheden ten behoeve voor een gedeelte van de school met öjarigen cursus. 2) Verhoogd met ƒ200 1 Januari 1899. Toelage van 200 wegens het geven van 3 uren onderwijs per week. Boekhouden aan de school met 5-jarigen cursus. 3) Cursus hoofdakte Lager Onderwijs 200. 4) Tevens leeraar aan de school met 5-jarigen cursus alhier. De jaarwedde ƒ1200 geldt voor beide scholen. Deze 100 is voor 1 uur onderwijs per week in Handelsrecht. 5) Toelage van f 200 wegens het geven van ""J-- -• cursus (4 uren per week). 6) Verhoogd met ƒ200 1 Januari 1899, toelage per week onderwijs in de Duitsche taal. 7) Verhoogd met 200 1 Januari 1899. 8) Toelage van 200 wegens het geven cursus (11 uren per week). 9) Toelage van 200 wegens het geven cursus (17 uren per week). 10) Leeraar Burger Avondschool 500. 11) Toelage van 345 wegens het geven uur per week).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 429