2. Van buitengewone. Op 1 April 1898 werd een adspirant voor de 2de klasse toe gelaten; met den aanvaug van den cursus werd voor de 1ste klasse van 2 adspiranten een toegelateneen adspirant voor de 2de klasse werd slechts tot de eerste toegelaten. Van drie adspiranten voor de 3de klasse slaagden twee; de derde, een meisjewerd toegelaten tot de 2demaar maakte van die ver gunning geen gebruik. Eindelijk slaagde nog een adspirant voor de vijfde. Op 8 October 1898 werd een adspirant voor de 3de klasse toegelaten. 6. Gedrag der leerlingen gang en uitkomsten van het onderwijs. Over het algemeen gaf het gedrag van de leerlingen reden tot tevredenheid. De 5de (na 1 September de 6de) klasse, maakte echter eene uitzondering, die aanleiding gaf tot eene vermaning van de zijde van ons college bij de overgangsexamens. Wegens ernstige vergrijpen tegen de schoollucht waren wij genoodzaakt een leerling van die klasse de straf op te leggen van verwijdering van de school, met ingang van 28 Juni 1898 en met bepaling dat zoo hij aan den volgenden cursus mocht willen deelnemen, zijne toelating eerst met 15 November 1898 zou kunnen plaats hebben, na aflegging van een buitengewoon overgangsexamen, zijnde hij, ten gevolge van zijne verwijdering van deelneming aan het gewone overgangsexamen uitgesloten. Met inachtneming van laatstgenoemde voorwaarde, had zijne weder-toelating op evengenoemden datum plaats. Voor de eerste maal deed zich het geval voor dat 3 leerlingen uit Afdeeling .4 van de 6de klasse, verlangden deel te nemen aan de winter-oefeningen van het reservekader en daardoor lessen aan het Gymnasium zouden moeten verzuimen. Een liet zich door den rector van zijn voornemen terugbrengen doch de beide anderen gaven aan hun plan gevolg. Wij zijn van meening dat zulks strekt ten nadeele van den geregelden gang van het onderwijs. Wegens de feestvieringen bij gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit de Koningin werden buitengewone vacantiën gegeven op 6 September en van 913 September 1898. Het onderwijs in Hebreeuwsch werd gedurende den cursus 18971898 gevolgd door 6 leerlingen uit de 5de (waarvan echter een na Februari 1898 de lessen niet meer bijwoonde) en 2 uit de 6de klasse; in den loopenden cursus 1898/99 door 2 uit de 5de en 2 uit de 6de klasse. Op 31 December 1898 volgden 60 leerlingen, namelijk 20 uit de 1ste, 12 uit de 2de, 9 uit de 3de, 9 uit de 4de, 4 uit de 5de en 6 uit de 6de klasse het onderwijs in de gymnastiek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 443