I z il I S' I 1 f I. i 1 1 I 8 I E SS FS5 S“S«^So ^S1 Totaal. ?S? g 5g ?S> r to >- ooo o w w o z r E« 2 S S' - z - E 2 I G G££S£x*S S S S 2 s s g 3.X 2- Sooo g S 2 5 -3 CD wctfwwwtewtcwwictotcwwic cc O cd >- c o: r. H- tc t; c t® to to ex CD to K'i Totaal. K OC’W^<lWO'ÜtOtOC:-«4<lCXWü’Ci5Ü' CD ‘jy co CD to to o CC Ci 4- CO O bo to to O 4* 0: 0 C to to to o O. CB a o o o Totaal. i— IO W o W JD ■M^C^tOOJtOtOOCtOtO z Z£ co -4 co co F3 14 14 -r-tO^tC-- -*4 CD CO CC tO X C3 H tO tO •- M Ci O C3 f— COO to O' 5. to to to -4 X O' K' CD to *- to tOX i— cL IO H4 r- HH- r— O’ CD' -J “J «4 O’- Ci '4- CO CD «4 P 3 B X 00 to I— in in X CO CD <5 to to 4- CO te c. p i75 I o CD - B tO H- (-* t— r— *4 X CD CD CD f—J h—U i—1|—l t—l h-4. 4. L t—lj—i >-i ►- xxxxxxxxxxxxxxxx CO CD CD CD CD CD CDCD CD XX X X XXXXXX X-^CDCn^CctO^OCDX-^lCiCn^CctO*— O -I t- >- -o W co CD w S O’ M 00 00 00 I ""'O CD CO 00 CC CD Ci to H Ci cc CD 4- X O 4- CDCDXXXXX*4-1«J Ci Ci to Ci X Cn 4- -^1 D» 1 5T* Qi r- cd O C O O CD CD CD CC CC CC CD 4- t— 5 o- Db (T> p. K to cc x o o Ci C4 to to to to to to to to to to *4 -4 Ci -4 05 to to CC o to CD k->-*»-4^tO*— CH On X CD tO CD o >- w X X Ql Ql o f— k-4 I H H4 H-‘1-4 g g S S g C4 W to to -r CO O CO to^4tO»—tO*->—tO‘—^-'*—'>—*—>-4 to X X Ci Ci to 4- to co to to U Ci w u ■i.- tn u> co M CD O CD W ►-* O O •- H M i- H-^ ^—tOtO^- XCHtO-4CD4^4^4^«<IXtOtOC3 Cn*-»M*-S’’eoC".h‘rf».lDK5W o o N5 »o <n «e »4 co ci e> o- cd b» w »o W W JJ W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 451