25 Tijdens den zomercursus kromp de dagcursus voor kunstnijverheidsvakken tot 9 vrouwelijke en 7 manne lijke leerlingen in, daar deze laatsten alsdan gedurende hot mooie seizoen bij patroons arbeiden, teneinde het aan de Academie geleerde in de praktijk toe te passen. De zoogenaamde zomerochtendcursus van 79 uren ’s morgens, werd door 21 aanstaande bouwkundigen en timmerlieden gevolgd. In de Afdeeling A, Ie, 2e en 3e klasse, bedroeg het aantal leerlingen, die zich beurtelings naar draad- en meetkunstige figuren en eenvoudige pleister-ornamenten oefenden, 237. De Afdeeling vakteekenen bestond uit 114 leerlingen Naar pleister-fragment werd door 39 leerlingen geteekend. Aan de studie van het antiek pleisterbeeld wijdde zich een elttal leerlingen. De stil- leven-klasse bestond uit 13 leerlingen. Een tiental leer lingen toekende des avonds naar het levend model. In de Afdeeling B (theoretische vakken) werd aan de navolgende vakken door het daarbij vermeld aantal leerlingen deelgenomen Anatomie: dagcursus 82 en avondcursus 28 leerlingen; proportie: 31 leerlingenperspectief: dagcursus 34 en avondcursus 9 leerlingen; beschrijvende meetkunde: dagcursus 32 en avondcursus 33 leerlingen; landmeet kunde: 14 leerlingen; logarithmen en werktuigkunde: 11 leerlingen; meetkunde en projectieleer152 leer lingen. Het klein ornament (Afdeeling C) werd door 72 leer lingen bestudeerd. In de klasse stilleven en groot orna ment oefenden zich resp. 9 en 4 leerlingen. Buitengemeen groot was de toeloop, waarin zich de b oetseerklasse (57 mannelijke en 7 vrouwelijke leer lingen) mocht verheugen. Ook de Afdeeling E (Bouwkunde) werd bijzonder druk bezocht. Niet minder dan 152 leerlingen vormden de le en 2e klasse; aan de 3e en 4e namen 103 leer lingen deelin de 5e en 6e klasse teekenden 66 leer lingen; de 7e klasse bestond uit 16 leerlingen, terwijl de 8e en 9e klasse resp. 3 en 6 leerlingen bevatten. In de nieuwe klasse Tuinbouw oefenden zich 9 a. s. tuin lieden in den aanleg van tuinen en parken. Een 28-tal smeden, toekomstige machinisten, bankwerkers en elec-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 457