25 bedrag triciens oefenden zich in ijzerconstructie en werktuig kundig teekenen. Op Donderdag 21 April had in eene huishoudelijke vergadering de uitdeeling der prijzen aan de bekroonde leerlingen plaats. Na eene korte toespraak van den Voorzitter ontvingen de leerlingen hunne onderschei dingen en werd na afloop daarvan de Tentoonstelling van het werk der leerlingen, de uitkomst van een hall' jaar arbeidens, voor het publiek geopend. Deze Tentoonstelling werd druk bezocht en vond bij vele bevoegde beoordeelaars goedkeuring. Ook de eerste resultaten van het vakteekenen, die hier te aanschouwen waren, werden met belangstelling bezichtigd. En of schoon de meerlingen omtrent het doelmatige en kracht dadige dezer leermethode nog zeer uiteenloopen, mogen de voorstanders van dezen korteren weg ter bereiking van het doel zich aanvankelijk in het bondgenootschap van vele deskundigen verheugen. De Staat van ontvangsten en uitgaven, waarmede dit overzicht eindigt, wijst tegenover een batig slot der vorige rekening, groot ƒ567.83, een nadeelig saldo van ƒ191.87' aan, zoodat er een finantiëele achteruitgang van 759.70' te constateeren is, zelfs ondanks het hooge bedrag van leergelden der schilderklasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 458