r 24 TE ZAMEN. TIJDELIJK. Personen. Gezinnen. Personen. 1067 3282 307 1349 760 1933 i ONAFGEBROKEN. i Gezinnen, j Personen. jGezinnen. waaronder 334 eenloopende gezellen en 733 gezinnen, uit makende 2948 personen. Naar de verschillende kerkgenootschappen is de verdeeling ingericht naar het voorschrift, vervat in art. 26 der Veror dening, als volgt: uitsluitend voor Scheveningen ook mansbroeken, vrouwenrokken, kousen en klompen. Ook werden aan elk gezin in den wintertijd eenige brandstoffen verstrekt. Bovendien heeft het Burgerlijk Armbestuur zich wegens de buitengewone omstandighedenwaarin een aantal behoeftigen te Scheveningen verkeerden tengevolge van stremming in de middelen van bestaan op de visscherij betrekking hebbende, evenals den vorigen winter verplicht gezien voor enkele weken 200 brooden wekelijks te hunnen behoeve beschikbaar te stellen, benevens, waar dit bleek noodig te zijn, eenige brandstoffen. Deze buitengewone verstrekkingen werden op 25 Januari aan gevangen en tot en met 8 Maart wekelijks herhaald, zoodat die zeven tegenover acht maal in den vorigen winter hebben plaats gehad. De intrekking van bedeeling, aan gezinnen van personen aan den winterarbeid geplaatst of door tussclienkomst van de Christelijke Volksbond" aan werk geholpen, geschiedde voor 102 personen met f 72.05 in geld en 177 brooden ’s weeks. Bij het eindigen van het winterseizoen werd de ondersteuning ingetrokken van 85 gezinnen, uitmakende 446 personen, tot een wekelijksch bedrag van f64.05 in geld en 119 brooden en verminderd voor 123 gezinnen met f25.10 in geld en 2 brooden. Hierdoor en tengevolge der sedert 1 Januari plaats gehad hebbende mutatiën, werd de lijst der bedeelden aanvankelijk teruggebracht tot 710 gezinnen, uitmakende 1732 personen, bedeeld met f 615.15 en 582 brooden ’s weeks, alzoo in ver houding tot hetzelfde tijdstip des vorigen jaars 33 gezinnen meer; terwijl het aantal personen 114 minder en het bedrag der be deeling in de eerste w’eek van April f 28.15 en 35 brooden meer bedroeg. Het gezamenlijk aantal der door het Burgerlijk Armbestuur in 1898 bedeelden heeft, met uitzondering van dezulken ten wier behoeve reispenningen of transportkosten enz. werden verstrekt, bedragen:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 466