24 Het aantal bedeelden bedroeg dus 26 gezinnen meer, doch 105 personen (leden des gezins) minder dan het vorige jaar, terwijl het gezamenlijk bedrag der verstrekte ondersteuning dat van 1897 met f 1480.62^ is te bovengegaan; voor een aanmer kelijk bedrag veroorzaakt door hoogere broodprijzen. Met opzicht tot het Bestedelinghuis heeft het Armbestuur, in aansluiting aan hetgeen in het vorige verslag werd mede gedeeld omtrent het gedeeltelijk vernieuwen en door uitbouw uitbreiden van dat Gesticht, te vermelden, dat, bij bet voor nemen tot het in verbinding stellen van het nieuwe en het gedeelte van het oude gebouw, dat men aam ankelijk voornemens was in gebruik te houden, de noodzakelijkheid is gebleken, om ook dat voor een groot gedeelte vernieuwing te doen ondergaan, teneinde daardoor wellicht later opkomende ongelegenheid, zoo mogelijk te voorkomen. Nadat een daartoe strekkend voorstel door den Gemeenteraad in zijne zitting van 3 Maart 1898 (Bijbl. bladz. 23 16) was goedgekeurd, geschiedde de aanbesteding van het dienovereen komstig opgemaakte plan op 8 September en volgde de toe wijzing door B. en W. op 23 September 1898 aan den inschrijver W. P. Teeuwisse, aannemer alhier, voor eene som van f 57,860. Het Armbestuur vertrouwt, dat terwijl het afgewerkte nieuwe gedeelte van het Bestedelinghuis in de laatste maanden van 1898 reeds met een deel der te verzorgen personen is bevolkt kunnen worden, ook het thans nog in verbouw zijnde gedeelte van het gebouw, tegen het einde dezes jaars, voorzien van het ver- eischte materiaal, meubelen als anderszins, in gebruik zal kunnen genomen worden en daardoor in de bestaande behoefte aan be hoorlijke huisvesting der te verzorgen personen zal zijn voorzien. De wijze, waarop door den Directeur en door zijne echtgenoote in het Hoofdgebouw en onder beider leiding, in de tijdelijk daartoe aangewezen perceelendoor hunne dochter Mej. J. W. H. Moot het beheer, onder toezicht van het Armbe stuur geschiedt blijft zoowel wat betreft de administratie, de huisvesting en in het algemeen de zorg voor de verpleegden, naar de overtuiging van bet Armbestuur alle redenen van tevredenheid opleveren. Te minder mag hier een woord van lof en waardeering ont breken, wanneer in aanmerking wordt genomen, hoezeer menig maal hunne taak wordt verzwaard door verpleegden, die voor een groot gedeelte tot den min beschaafden stand behoorende, zich vaak niet ontzien zich tegen orde en regel brutaal te verzetten. Wat de bevolking van het Bestedelinghuis aangaat, deze bestond op 1 Januari 1898

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 468