24 liet aantal verpleegden, 260 met 73,711 verpleegdagen wijst in verhouding tot 1897 een meerder aantal personen aan van 19; terwij] dat der verpleegdagen 1081 hooger is geweest. De gezamenlijke kosten bedroegen f789.65 meer dan het vorige jaar. De kosten voor iederen bestedeling bedroegen ongeveer 22 r cent per dag, ongeveer f 1.56£ ’s week en over het geheele jaar f80.56 of in het geheel f2.68£ voor iederen verpleegde meer dan in 1897. Tot die eenigszins meerdere kosten heeft, behalve een toe genomen aantal verpleegden en verpleegdagen, in het bijzonder aanleiding gegeven het hooger bedrag dat voor verwarming en verlichting is moeten besteed wordenook in verband met den ondernomen verbouw van het Gesticht. Daarenboven zijn gedurende 1898 door het Burgerlijk Arm bestuur in verschillende gestichten of bij bijzondere personen moeten verpleegd worden 388 personen, of 31 meer dan in 1897 van wie sommigen tegen gedeeltelijken verzorgingsprijsen welke verzorging voornamelijk betreft de verplichte uitbesteding van kinderen, die door hunne ouders, wier verblijfplaats door de politie dikwijls niet is kunnen opgespoord worden, waren verlatenof van wie de ouders in eenig ziekenhuis werden ver pleegd of wel tot gevangenisstraf waren veroordeeld Ofschoon nu voor sommigen dezer bestedelingende verzorging soms slechts tijdelijk behoefde plaats te hebben, hadden de kosten deswege belangrijken invloed op het bediag der uitgaven waartoe het Burgerlijk Armbestuur zich verplicht heeft gezien. Die verzorging of uitbesteding geschiedde blijkens de hier volgende tabel, welke tevens de plaats gehad hebbende mutatiën aan wijst, op de volgende wijze:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 470