ii U 24 J T J jy 5-1 X Voorts vestigt het Burgerlijk Armbestuur de aandacht op den hier volgenden staat 1. 5. Gemeenteartsen. Gez. •21 26 pers. gem. 10-2 17 1024 3759 13*06 1011 435 1261 1 2272 5 6 9 14* 139 211 94 129 39 14 9 26 9 22 9 897 ‘2550 17*2 1349 1756 1**2 1357 *62 1371 27* 594 621 425 294 32* 698 521 6—7 Verklaringen afgegeven voor verple- ging in het Gemeente ziekenhuis volg art 157 15* *4 774 79 105 127 170 9* 78 42 51 3* 43 23 70 57 30 80 101 1*5 158 1 •j 3 4 12 30 10 Dr. C. E. Heijnsius. A. G. H. Muller. Dr. J. Hermande Jong. Dr. R. de Josselin de Jong. Dr. H. A. de Jongh. C. L. Bense. Dr. A. Tückermann. Dr. K. Polano. A. de Niet Mzn. Dr. J. AI. Piepers verlosku ndige. Door den geneesheer- Direeteur van het gem.-ziekenhuis in spoedeischende ge vallen tevens op aan beveling van niet Gemeenteartsen. Door tusschenkomst der politie. 2-3 Aantal afge geven be wijzen voor doorloopenden geneeskun digen onder stand. Bovendien waren in geneeskundigen onderstand voor rekening der Gemeente opgenomen 40 verpleegden in het Oude-liedenhuis der Israël, gemeente, gelegen in de 3de onderstandswijk23 verpleegden in het Israël, weeshuis, gelegen in de 2de onderstandswijk en 790 ver pleegden in het Gemeentebestedelinghuis, in het oude-lieden en in het weeshuis der R.-K. gemeente en in het Evang. Luthersch weeshuis, welke gestichten zijn gelegen in de 8ste onderstands wijk; terwijl ingevolge de hiervoren vermelde vergunning sedert 1 Augustus 1895 kosteloos geneesmiddelen uit de Gemeente- apotheek zijn verstrekt geworden ten behoeve van sommige verpleegden in de Diaconiegestichten der Ned. Herv. Gemeente,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 474