24 10 20 20 n 30 30 - 40 waren 97 296 187 357 538 296 u If h tt n bedragende het aantal daartoe in geneeskundigen onderstand opgenomen 215 in de Oudelieden-gestichten en 328 in het Weeshuis. Eene vergelijking dezer opgave met die over 1897 geeft, met opzicht tot de in de 8 eerste geneeskundige afdeelingen in doorloopenden geneeskundigen onderstand opgenomen personen in 1898 een hooger cijfer aan van 8 gezinnen en van 305 per sonen (leden des gezins beneden de 18 jaar); terwijl het totaal cijfer der verpleegden in gestichten die den onderstand genoten, volgens de met 1 Januari 1895 vernieuwde en met zorg bijgehouden registers 916 heeft bedragenbenevens 543 verpleegden in de Diaconiegestichten der Ned. Herv. gemeente. Bij het eenigszins hooger cijfer der in doorloopenden genees kundigen onderstand opgenomen gezinnen en personen, bedroeg het aantal uitgereikte ziekenbriefjes, die persoonlijk en niet langer dan eene maand geldig zijn, in de acht eerste onderstands- wijken 253 en in de 9de onderstandswijk, waarin Scheveningen is gelegen en alwaar uitsluitend ziekenbriefjes zijn verstrekt, 388 meer dan gedurende 1897. De verstrekking van breukbanden enz. had in 1898 ten be hoeve van 435 personen plaats, terwijl de daarvoor gemaakte kosten f 31.45 minder dan het vorige jaar hebben bedragen Het niet onbelangrijk minder bedrag, dat te dezer zake in de beide laatste jaren is uitgegevenwordt inzonderheid teweeg gebracht door den vanwege de hier ter plaatse bestaande afdeeling der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1897 ingcvoerden maatregel, om de leden dier ziekeninrichting, bij behoefte, behalve geneeskundige hulp en middelen, ook breuk banden te verstrekken. Met opzicht tot de verpleging in het Ziekenhuis valt te ver melden, dat, terwijl daarin op ultimo December 1897 nog 230 personen in verpleging waren geblevenblijkens de hier voren staande opgavenin den loop des jaarsop verklaring van onvermogen, werden opgenomen 2272 lijders, welke 2502 per sonen, samen gedurende 93065 dagen zijn verpleegd, alzoo 111 verpleegden en 10806 verpleegdagen meer dan in 1897. Het aantal verpleegdagen door elkander genomen bedroeg voor ieder ongeveer 33 j dag. Voor die verpleging wordenzooals bekend isingevolge Raadsbesluit van 26 Augustus 1884, geene kosten meer vergoed. Van de genoemde 2502 verpleegden beneden het jaar tot 5 jaar oud tusschen 5 en 10 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 475