24 233 2014 f 2163.97 - 1593.90 f 3757.87 te zamen Het Armbestuur vermeent ten deze tevens te moeten opmerken, dat door de aan de Algemeene Haagsche Polikliniek verbonden artsenten allen tijde met de meeste bereidvaardigheid hulp werd verleend, en zulks ongeacht de op zich genomen behande ling van arme schoolkinderenzoowel van openbare als van bijzondere scholen, die door het betrokken schoolgezag naar haar mochten worden verwezen. Behalve de kostelooze verstrekking van geneesmiddelen uit de gemeenteapotheekuitsluitend voor zoodanige lijders, die door het Burgerlijk Armbestuur in geneeskundigen onderstand waren opgenomen, werd haar, bij Raadsbesluit van 15 December 1896 Bijbl. blz. 153 19 voor de behandeling van arme school kinderen eene jaarlijksche subsidie uit de Gemeentekas toegekend van f 500. Met opzicht tot de gratis-inentingen blijft het Burgerlijk Armbestuur herinneren de belanglooze zeer te waardeeren zorg door de alhier gevestigde Vereeniging voor Koepokinenting aan die taak besteed. Te Scheveningen waar geen afzonderlijke inrichting daarvoor bestaat bereikte het aantal gratis-inentingen, door den Gemeente arts A de Niet Mz. verricht, het belangrijk cijfer van 392. Het aantal verlossingen, door de Gemeentevroedvrouwen ver richt, bedroeg in 1898 578, waarvan te Scheveningen 147. Blijkens de daaromtrent door verloskundigen ingezonden rapporten, was de afloop gunstig, voor 579 kinderen, van wie 292 van het mannelijk en 287 van het vrouwelijk geslacht, doch is van de 583 geboorten, waaronder 5 tweelingenvoor 4 kinderen ongunstig geweest, terwijl een der moeders is bezweken. tusschen 40 en 50 jaar 249 50 60 180 60 70 155 70 - 80 121 80 90 24 90 100 - 2 Daarvan zijn in den loop des jaars overleden en hersteld ontslagen 2247 zoodat er op 31 December nog in verpleging waren 255 per sonen zijnde 25 verpleegden meer dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars Ter zake van dezen geneeskundigen onderstand werd door het Burgerlijk Armbestuur in 1898 betaald aan geneesmiddelen, uitsluitend te Scheveningen aan breukbanden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 476