I. i. UITTREKSEL uit het Drie en Veertigste Jaarverslag (18971898) S O E P 1 N R I C II T I N G VOOR ARME ISRAËLIETEN TE ’s-GRAVENUAGE. BIJLAGE 27 De Soepinrichting, die niet anders dan bescheiden vermag te werken, deed in het uitdeelingsjaar 1897 1898, zooveel als hare finantiën haar slechts eenigs- zins toelietente doen Een uittreksel uit het laatste jaarverslag met ver zoek om meerderen steunonder de vaste contri buanten zoo men degenen die jaarlijks iets plegen bij te dragenaldus mag noemen en onder een groot aantal andere bewoners der residentie voor den aanvang der uitdeelingen in 1897 verspreid, vermocht de finantiën onzer inrichting niet op noemenswaardige wijze en blijvend te versterken. De inkomsten konden juist de uitgaven dekken, en dat, niettegenstaande onze instelling zelfs eenige aan zienlijke extra-giften ten deel vielen Het uitdeelingstijdperk liep van 31 December 1897 tot 28 Februari 1898 Er werden 25 uitdeelingen ge houden, en gelijk voorheen werden beurtelings lijst en erwtensoep uitgedeeld. De vaste bedeelden (d. z. zij die vooraf ingeschreven en van kaarten voorzien waren) omvatten: 109 huis gezinnen, en waren te verdeelen als volgt: 47 jood- sche (met 81 ouders en 176 kinderen) en 62 niet joodsche (met 101 ouders en 202 kinderen). In het vorig tijdperk bedroegen die cijfers als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 482