27 er 110 huisgezinnen, en wel 54 joodsche (94 ouders met 181 kinderen) en 56 niet joodsche (100 ouders met 181 kinderen) 184 kinderen). Naar hen die voor vaste bedeeling in aanmerking wilden komenwerd vooraf eenig onderzoek gedaan. Buitendien werden telkenmale een aantal Israëlie- tische kinderen van kostelooze scholen in het lokaal der inrichting gespijzigd. De kleinen konden daar naar hartelust eten. Bij de soep werd hun een snede broods verstrekt. Ook enkele volwassenen, zonder onderscheid van geloof, niet tot de vaste bedeelden behoorende, kon den, als zij zich aanmeldden en naarmate er spijs voor hen over was, zich in het lokaal der instelling den honger stillen. Gedurende den ganschen uitdeelingstijd werden uitgereikt 11917 porties soep 23834 borden. Niet alleen de instelling zelve gebruikte haar lokaal ten bate der armendoch zij schonk ook wederom gelegenheid aan de jongeliedenvereeniging «Liefdadig heid zij ons doelarme schoolgaande kinderen vóór hun gang naar school melk en brood uit te deelen. Voor onze instelling bracht dit geen extra kosten mede. Het gebouw werd in goeden staat van onderhoud gehouden. Het Bestuur had behalve het verlies der leden Isidoor Cohen en Dr. Stibbe, die bedankten, ook te betreuren het heengaan van den der instelling van hare oprichting af zulk een warm hart toe- dragenden voorzitter, den heer L. Simons. Zijn over lijden werd door de instelling en haar bestuur zeer betreurd. Als nieuw lid nam zitting in het Bestuur de heer Dr. A. Prins. Uit de bestuursleden werden enkele subcommissiën gevormd voor verschillende werkzaamheden o. a. voor het aankoopen der etenswaren en voor de inschrijving der bedeelden Alle bestuursleden hielden om beurten toezicht bij de bereiding der spijzen en bij de uit- deelingen zelve. Het personeel onderging een kleine verandering doordat een nieuwe bijkok optrad. Dé kok mocht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 483