Bijlage 28 ’s-Gravenhage, 30 Januari 1899. Namens het bestuur der ’s-Gravenhaagsche volksgaarkeukens De Secretaris \V. F. DE BIWIJN KOPS. Aan het Gemeentebestuur van ’s-Gravenhage. In antwoord op het schrijven uwerzijds dato 30 December 1898, n°. 10189 heb ik de eer het gemeente bestuur van ’s-Gravenhage mede te deelen, dat de beide onder ons beheer staande gaarkeukens, bij voortdu ring aan een gevoelde behoefte voldoenhoewel niet te ontkennen is, dat het debiet in de laatste iaren gaandeweg verminderd is door verschillende, buiten onze controle staande omstandigheden. Door de hier ter stede werkzame Commissie tot ver strekken van warm voedsel aan behoeftige schoolkin deren. wordt gedurende de wintermaanden dagelijks gebruik gemaakt van onze beide inrichtingen en aan een groot aantal behoeftige kinderen warm voedsel verstrekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 485