50 ll Evenals in bereikt op nomen op Aan i.i het vorige jaar werd het hoogste saldo (4481W) 31 Maart en de sterkste daling (39740) waargc- 31 December. INTREST van de afgeloste panden werd dit jaar ontvangen /‘18759.95.J en van de verkochte /T484.65 tegen 18918.39 en 1614.10] in het vorige, alzoo eene vermindering in de gezamelijkc ont vangst van 287.89. Ook de post van ADMINISTRAT1EL00N geheven bij de beleeningen in de Hulpkantoren daalde met 460.31ook hieruit blijkt dat de vermindering der beleeningen. in hoofdzaak bestond uit kortstondige. Het bedrag der aan de Bank VERVALLEN OVERSCHOTTEN van verkochte panden was dit jaar 294.02] lager dan in 1897. Onverklaarbaar blijft het steedsdat niettegenstaande achter op elk pandbriefje staat uitgedruktdat het overschot gedurende 20 maanden na den verkoop ter beschikking ligt en bovendien door middel van eene aankondiging in zes verschillende dag en advertentiebladen steeds acht dagen vooraf aan eiken ver valdag wordt herinnerd, ook nu weer door achteloosheid eene som van 984.70 aan de Bank is ten goede gekomen. Dat zij, die op beleenbriefjes voorschot geven, hierbij op hun tellen passen, behoeft geen betoog. Voor zooverre dit kon worden nagegaan want niet alle houders van verkoophuizen zijn den ambtenaren bekend werden in den loop van dit jaar door hen 442 briefjes aange boden tot het innen van overschot, waarop aan hen werd uit betaald 440.15-’. De beleensom dier briefjes 1003.75 bedragende, kan men nagaan welke ongehoorde winsten zij verkregen bij een voor schot van gemiddeld slechts 10 pet. der beleensom. De achteruitgang der verschillende operatiën, had tengevolge dat het kapitaal door de Gemeente aan de Bank verstrekt, in zijn geheel kon worden afgelost, zoodat de rekening van OPGENOMEN GELDEN sloot zonder saldo en 273.33] minder aan rente werd betaald dan ten vorigen jare. De kosten van beheer waren dit jaar hooger dan in 1897, hoofdzakelijk het gevolg van de tracteinentsverhooging der ambtenarenwaarmede de Raad zichop voorstel van Com missarissen bij besluit van 15 Maart 1898 vereenigde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 492