50 f Totaal der lasten Toestand aan het einde van het boekjaar. tr f 9510.61 H H t) Bedrag door de leeners op de voorschotten nog verschuldigd Bedrag van het kasgeld der overige debiteuren Totaal (debet) Kapitaal verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente f zonder <- Eigen kapitaal (tot reservefonds) Inschrijving in het Grootboek der Nat. Schuld 2| pet. waarvan de renten strekken tot goed making der administratiekosten. Bedrag der overige crediteuren LASTEN. Uitkeering aan aandeelhouders in den loop van het boekjaar Rente van kapitaal Restitutie van rente en premie bij vervroegde betaling Zuiver bedrag der administratiekosten Afschrijving op voorschotten wegens oninbaarheid Andere lasten Bedrag der winst van het verlies Bestemming der winst: Wijze waarop het verlies is gedekt: 8417.— 1093.61 - 139.— tl - u - 139.— 73.37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 499