48 «Con b. 116.50 M2 grondgelegen alsvorenvan 16 October 1898 tot 15 October 1899, voor ƒ625; aan C. van Kervel en E. J. van Rees 50 centi aren grond, gelegen alsvoren, van 1 Mei 1898 tot 30 April 1899, voor ƒ200. In gebruik werden gegeven: aan H. J. van Weert, aannemer van de levering van paarden met tuigen en karrenten behoeve van den dienst der Openbare Reiniging te Scheveningen kosteloos, de grond op den Asch- en Vuilnisstaal in de Westduinen, ingenomen dooi' de aldaar gebouwde stalling met arbeiderswoning en bergplaats voor karren en zulks voor het tijdvak van 1 April 1898 tot 31 Maart 1901; aan het bestuur van de scherm- en athletiek- v e r e e n i g i n g W i 1 h e 1 m i n a - G a r d e van 1 Mei 1898 tot 30 April 1899, op Maandag en Donderdag, des avonds van 8 tot 11 urenhet gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de Nieuwe-Schoolstraat, tegen betaling van eene som van 20 voor het gebruik van het lokaal en van eene som van 21 voor verwarming van het lokaal. Voor de gasverlichting wordt het lokaal bediend door een muntgasmeter; aan het Bestuur der vereeniging tot het verschaffen van warm voedsel aan arme schoolkinderen het gymnastieklokaal en een ge deelte der speelplaats van de Gemeenteschool aan de Duinstraat, gedurende de wintertijdvakken tot 31 Maart 1903, op eiken schooldag, van des middags 12 uren tot des namiddags 1 uur, en zulks met bepaling, dat voor het gebruik en voor de verwarming van het lokaal moet worden betaald eene som van 10 over elk tijdvak; aan Mejuffrouw E. van Bueren, voor het houden van Zondagschool, van 1 April 1898 tot 31 Maart 1899, twee lokalen in de Gemeenteschool aan de Kerkstraat, voor f 12 aan de Gemengde Zangvereeniging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 49