No 3. Overzicht van het Boekjaar. Totaal der verleende voorschotten 504 tt nihil. H H Totaal der baten 3116.80 Betaald. nihil. u II 200 300 V H u 168.50 nihil. 125 171 73 135 OPGAVEN omtrent i/c Hulpbank te ’s-Grareiihaqe over het boekjaar 1898. 2322.86 189.334 82870.— 1415.05 72.25 Aantal voorschotten u H 1(W 200 300 436.10’ BATEN. Rentetax der voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingenrenten van belegde gelden (huur) Giften en bijdragen Andere baten (onverdeeld saldo vorig jaarte laag berekend restant schuld, enz beneden f van U U Bijlage 50. Overzicht der winst- en Verliesrekening over liet Boekjaar. 25 25 tot beneden 100 H Bedrag der verleende voorschotten v aflossing door de borgen betaald wegens oninbaarheid Ontvangen. Plaatsing en aflossing van aandeelen Opneming van geldenaankoopaf lossing van schuld2484.42 Rentetax der Voorschotten 3 pCt. Maximum van het bedrag, dat aan denzelfden persoon wordt verleend f 300. Maximum van den tijd waarvoor het voorschot wordt ver leend 52 weken. Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten 4 pCt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 500