50 158.077,65.1 3.362,22 10 25) lOOi 1000. 3293 3092 4291 5590 1411 X Neen. Neen. Neen. 17677 n T) r T> Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes. 17677 BATEN. Totaal der baten. 161.439,874 n n n n n T> r> rt r> n n Inkomsten van bezittingenrente van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten enz. Andere baten r> n r y> n Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het Boekjaar. van n n 10 25 n 100 met een bedrag beneden één gulden 1 tot beneden n n 1000 en hooger Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat Is in het afgeloopen jaar ook verandering ge bracht in den rentetax? Zoo ja wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax waarnaar aan de inleggers rente wordt toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in eene andere spaarbank Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boekjaars? en in welke spaarbank? Worden door de Spaarbank voorschotten ver leend Zoo jawat was aan het einde eau hel boekjaar a. het bedrag der voorschotten onder borg tocht (niet die onder hypothecair verband) verleend. b. het bedrag der voorschotten op pensioenen. Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 503