49 A in ore» op één avond per week, van 1 April 1898 tot 31 Maart 1899, het gymnastieklokaal in de Open- bare Lagere School aan den Noordwal, tegen betaling jaarlijks van f 10 voor het gebruik van het lokaal, en van f 14 voor vergoeding van kosten van verwarming. Voor de gasverlichting wordt het lokaal bediend door een muntgasmeter; aan de Christelijke Gereformeerde Zon dagse hooi ver eeniging «Spreuken 8:17b», tot het geven van godsdienstonderwijs a. van 1 Mei 1898 tot 30 April 1899. op Zondag namiddag van 1 tot 2 uren, met uitzondering van den zomervacantietijd, een lokaal in de tusschenschool aan de Sirtemastraat en in de kostelooze school aan de Hoef- kade. tegen betaling van eene som van f 10 en ƒ5 per lokaal, resp. voor het gebruik van de lokalen en voor het verbruik van brandstoffen; b. van 1 Maait 1898 tot 28 Februari 1899, op Zondag namiddag van 1 tot 2 uren, met uitzondering van den Zomervacantietijd, een lokaal in de Gemeenteschool aan de Van-Ravesteijnstraat, tegen betaling van eene som van 10 voor het gebruik van het lokaal en van eene som van 5 voor het verbruik van brandstoffen en M. A. van Aken, ten behoeve van het geven van privaatteekenlessen, het teekenlokaal in de Burger school aan de Van Merlestraat, van 1 Mei 1898 tot 30 April 1899, op Woensdag en Zaterdag van elke week, telkens gedurende ten hoogste vier zoodanige uren, waarop het lokaal niet voor den dienst der Ge meente wordt benuttigd, en zulks tegen betaling van eene som van 20 per kwartaal voor het gebruik van het lokaal en van de meubelen en en voor de ver warming van het lokaal; aan de Zondagschoolvereeniging «De Waarheid zal U v r ij maken», tot het houden van Zondagschool: 1°. van 1 Juni 1898 tot 31 Mei 1899, op Zondag namiddag van 12.J tot 2 uren, met uitzondering van den zomervacantietijdeen lokaal in de Gemeenteschool aan de Rijswijkschestraattegen betaling van eene som van 10.voor het gebruik van het lokaal en 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 50