55 i 3,746,515 177,204 127,529 314,601 voor 1) Het bijgeleverde n H 1) Het bijgeleverde van Vlaardiugen en Maassluis is thans hooger, daar het zout van de Scheveningsche loggers daaronder begrepen is. 775,921 5^390^77 KG. 4,365,849 KG. Alzoo op 1 Januari ’99 volgens peil aanwezig 1,024,528 KG. ruw zout. Te Vlaardiugen en Maassluis werd nog voor de haring visscherij geleverd 5,500,064 KG. waarmede dus bovengenoemde hoeveelheid moet worden vermeerderd Door tien booten werd bij goed weer de garnalenvangst uit geoefend. Deze visscherij geschiedt grootendeels tot liet begin der haringvisscherijdaar deze visschers zich dan doen aan monsteren voor de groote visscherij. Hunne gezamenlijke be somming bedroeg 6384.30. Door Katwijkers, die met paard en kar langs de kust visschen werd alhier voor een bedrag van 2048.20 aan garnalen aangevoerd. De uitkomst, wat de aan voer der Katwijkers betreft is veel ongunstiger dan in 1897. Het weer speelt daarin de hoofdrol; bij eenigzins sterke ruw zout. Verbruikt werd: de haringvisscherij n schrobnetvisscherij vischdrogerijen herzoutingen aan wal Totaal de vangsten van Zweden, Noorwegen en Denemarken niet over vloedig waren. In het begin van April evenwel werd de handel vrij levendig, zoodat de vangst 1898 spoedig geheel opgeruimd zal zijn. De uitvoer naar Amerika was niet bijzonder groot doch in verhouding van de vangst redelijk; verzending in tonnen en fust met wit band opgekuipt blijft gewild. Het resultaat was vrij goed. De bokkingprijzen in België warenevenals in de laatste jaren het geval was, dooreen te laag in verhouding tot de in koopsprijzen om een voldoend resultaat op te leveren. De concurrentie met het buitenland blijft toenemen, en de rookerijen te Brugge betrekken de haring van eldersdie dan aldaar bereid wordt tot bokking: zij zijn wel de grootste con currenten voor dit artikel De uitvoer van haring in verschen toestand uit Denemarken en Noorwegen in het begin van 1899 was zeer onbeduidend; er werden slechts twee zendingen aan- gevoerd zoodat hierdoor geen schade aan den bokkinghandel werd toegebracht. Voor de visscherij werd in 1898 aangevoerd 4,614,456 KG. zout voorraad in peil op 1 Januari 1898 775,921 Een totaal dus van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 521