deining aan de kust kan met het paard niet in zee worden ge gaan. Van de scheepstimmerwerven kan hetzelfde gezegd worden als voor 1897twee zijn gesloten en twee blijven geopend met een zeer gering aantal knechts, voor eventueel voorkomend reparatiewerk. Nieuwe bommen werden niet gemaakt, tenge volge der voortdurende onzekerheid in zake havenaanleg. Met de smederijen gaat het al even ongunstig, het aantal knechts is daar tot op meer dan de helft verminderd. De nieuw model bommen blijven zeer goed voldoen volgens verklaring der opvarendenaanbouw van die soort is niet te verwachten vóór dat de beslissing in de havenzaak is gevallen. De met scheepsbouw in verband staande bedrijven hielden daar mede gelijken tred. Het binnenvallen der bomschuiten te Vlaar- dingen, Maassluis en Schiedam is bijna regel geworden, de strandmunr verplicht daartoe; bijna allen vermeden het landen alhier, waardoor het handelsverkeer in deze Gemeente zeer wordt benadeeld. Er kwamen hier in het geheele seizoen slechts drie schuiten aan. Een deel der in de Maashavens aangebrachte pekelharing werd evenals vorige jaren hier verkocht in kantjes, daar die wijze van verkoop meestal voor reeder en visscher voordeeliger is, dan die in gepakte tonnen. Niettegenstaande verhoogde kosten en tijdverlies door vervoer naar hier factoren zijn, die de concurrentie met Vlaardingen bemoeielijken, was het deel naar hier gezonden vrij belangrijk. Bovendien werd door eenige handelaren haring uit de hand gekocht te Katwijk; er kunnen dus hier grootere aanvoeren worden geplaatst. Bij het eindigen der haringvisscherij zijn, op vier na, alle schuiten in verschillende havens binnengeloopen met het oog op veilige berging. Te Vlaardingen werd dit jaar geen gebruik gemaakt van de spoorhaven, daar de Wilhelminahaven voor ingebruikneming gereed was. De veiligheid voor botsen en stooten laat in deze nieuwe haven te wenschen over, daar zij aan den Maaskant onbeschermd is, hetgeen veel golfslag of deining veroorzaakt, die de vaartuigen tegen elkander doet botsen. Te Scheveningen vond het resteerende viertal een plaats ter hoogte van het Oranjehotel op 25 minuten afstand van het centrum van het dorp. - 4. Scheepvaart. Aan het einde van 1898 waren in deze gemeente 141 vaar tuigen van 10 of meer tonneninhoud, tegen 152 in 1897. De beurtschepen, pak- of marktschuiten van en op 's Gravenhage varende meten te zamen 2253 ton en de stoombooten tusschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 522