53 b. t in bach Isn ijver heid. Aangaande exploitatie de Nederlaiidsche Bell Teleplioon-maal- schappij hier ter stede, bleek der Kamer het volgende: Het aantal toegetreden en aangesloten geabonneerdendat op 1 Januari 1898 respectievelijk 802 en 784 bedroeg, was bij het einde van het jaar gestegen tot 998 en 979een vermeer dering dus van 196 toetredingen. Voor het intercommunale telephoon verkeer, wordt verwezen naar Bijlage III. Omtrent de Ambachtsschool geeft het door het Bestuur uitge brachte Verslag gunstige berichten. Het aantal leerlingen in December 1898 bedroeg 223, waarvan 75 timmerlieden, 19 meubelmakers, 8 beeldhouwers, 21 schilders, 55 smeden en machinebankwerkers, 26 koper-zink- en loodbewerkers 18 instrumentmakers, en 1 stucadoor. Bij het einde van den cursus 18971898 konden 29 leer lingen eervol worden ontslagen; waaronder 8 timmerlieden, 1 meubelmaker, 4 machinebankwerkers, 3 koperslagers, 6 huis schilders en 1 modelmaker. Op naam van de Algenieene ’s-Gravenhaagsche Werklieden- vereeniging bezochten 22van de Nationale werklieden-ver- eeniging 4, van de Israëlitische Ambachts-vereeniging 20, van den Christelijken Volksbond 2, van de Vereeniging Armenzorg 17 en van wege het Gemeentebestuur geen leerlingen de school. Dat laatstgenoemden gaandeweg zijn verminderd is wellicht toe te schrijveneensdeels aan het feit dat onvermogenden ook zonder tusschenkomst van de Gemeente kostelooze plaatsing kunnen erlangen, andersdeels aan de voorwaarde dat, om van Gemeentewege daarvoor in aanmerking te komende ouders eerst een bewijs van onvermogen moeten vragen. Omstreeks 180 leerlingen betaalden f 5.tot 15.per jaar, ruim 40 ontvingen gratis onderwijs. Zooals bekend is, zorgt dc school voor alle noodige leermiddelen. De afdeeling Avond-Teekeiischool voor volwassenen telde in 1897/98 31 leerlingen, waaronder 11 voor alle en 20 voor een deel der lessen. Ten aanzien van de inrichtingen van Middelbaar Onderwijs, waarbij de Nijverheid belang heeft, ontvingen wij de volgende mededeeüngen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 533