55 Aangaande de Hurgeravondschool verbonden aan de Am- waar- 1°. aangaande de Hoogere llurgerschool met driejarigen cursus. De gelegenheid, die van Gemeentewege verschaft wordt om aan deze school onderricht te ontvangen in de beginselen der Handelswetenschappen (Boekhouden, HandelsrekenenHandels recht, Handelscorrespondente, Rondschrift) blijkt op den duur te voldoen aan de behoeften van de jongelieden die ’t zij een plaatsing op Handelskantoren in Nederland begeeren óf in Indië een werkkring verlangen óf hunne studiën willen voortzetten aan de Amsterdamsche of eene buitenlandsche Handelsschool Op 1 Juli 1898, bij het einde van den cursus 1897/98, be droeg het aantal leerlingen van 17 het diploma van wierven. Op 1 Sept. 1898 werd de nieuwe cursus geopend met 22 leerlingen. 2°- - - - bachtsschooï: De cursus 1897/98 werd bezocht door 87 leerlingen, van 62 in de 1ste klasse en 25 in de tweede klasse. Bij het einde van den cursus werden 9 leerlingen eervol met getuigschrift ontslagen. c. Inrichtingen in hel belang der Werklieden. Voor zoover de Kamer bekend is, waren alhier gevestigd: 1. de Vereeniging ter bevordering vau ambachten onder de Israëlieten 2. de Leesinrichting voor den Ambachtsman; 3. de ’s-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens; 4. Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse 5. de Haagsche Maatschappij van Kosthuizen 6. de Nederlandsche Vereeniging voor Werklieden; 7. de Algemeene ’s-Gravenhaagsche Werkliedenvereeniging 8. de ’s-Gravenhaagsche Ambachtsvereeniging 9. de Nederlandsche Pensioenvereeniging voor werklieden; 10. het Nederlandsch Werkliedenfonds; 11. het Waarborgfonds voor het Nederlandsch Werkliedenfonds 12. de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het suppletiefonds voor de pensioenen van oude werklieden en bedienden te ’s-Gravenhage 14. de ’s-Gravenhaagsche Toynbeevereeniging «Ons Huis". Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Deze Vereeniging blijft in bloeieuden toestand verkeeren Op het nieuw aangekocht terrein tusschen de Hoefkade en den Parallelweg werden de 32 woningen opgetrokken, waarvan van de Handelsafdeeling 18waar- voldocnd afgelegd eindexamen ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 534