55 58.415.75J 1 Januari f f 87189.251 27876.21* 284215.43 433350.54; 42950.32 82637.12 23395.39 231217.65' 398045.18 37904.48} Op aandeelen gestort. Reservefonds Spaarinlagcn Voorschottenrekeuing. Renterekening Van het maatschappelijk kapitaal ad in 300 aandeelen zijn geplaatst 235 aandeelen of Het waarborgkapitaal bedraagt dus terwijl het reservefonds op 31 December 1897 bedroeg Het totaal bedrag der op dien dag loopende credieten was De Depositorekening bedroeg De Spaarkas 2.629.834.30 2.473.776.92 In Chequerekening werd ontvangen en uitbetaald Het saldo der Chequerekening bedroeg op 31 December 1898 In de Spaarkas werd ontvangen en uitbetaald het saldo der Spaarkas bedroeg op 31 Dec. 1898 terwijl er 690 spaarboekjes in <- - STAND OP 31 December 1898. 541.264.63 660.910.94 520.199.83 360.529.85 omloop warener werden 200 nieuwe boekjes uitgegeven en met 205 boekjes afgerekend. De uitkomsten over het jaar 1898 door de ’s Gravenhaagsche Credielnereeniging en Deposilo/as verkregen zijn nog niet bekend. Over het jaar 1897 werd een dividend van 6 pCt. uitgekeerd. Uit het jaarverslag over 1897 bleek het volgende: 750.000.— 587.500.— 293.750.— 495.000.— 210.848.64 235.762.04 Van den safeskelder wordt toenemend gebruik gemaakt. Omtrent de Algemeene Hankvcreeniging "hel Ziiiil-Ilnllandseli Landlwuiecrediet" kunnen wij het volgende mededeelen: liet maatschappelijk kapitaal, voor afgifte in aanmerking komende, bleef onveranderd ƒ300.000.evenzoo dat der aan deelen in portefeuille bedragende 71.000 In 1898 waren ingeschreven 198 credieten ad 1.260.140. hiervan werden afgerekend 132 796.910.— zoodat op uit. December 1898 waren ingeschreven 66 463.200. Aan aandeelhouders kan uitgekeerd worden een dividend van 7 percent. De Haagsche Coiiperalieee Vnorscholvereenigiiig werkte gunstig zooals uit onderstaande tabel blijkt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 537