55 500.— 100.- f 1.872.000.— 161.500.— 51.400.— 2.084.900.— De koers van uitgifte was aanvankelijk vastgesteld op 10Ö| pet doch is gestegen tot 101 pet. Er werd een dividend uitgekeerd van 4| pet. Ook het aandeelenkapitaal der Sledelijke Hypotheekbank werd zonder openbare inschrijving bijeengebracht Gesloten werden 94 hypothecaire leeningen tot een gezamen lijk bedrag van f 1.458.550. Afgelost werd voor een bedrag van 76.962.50, zoodat op 31 December 1898 aan hypothecaire leeningen een bedrag uit stond van 1.381.587.50. Op 31 December was aan pandbrieven (4 pet. en 3£ pet.) geplaatst een bedrag van 1.308.550.- De koers van uitgifte der 3^ pet. pandbrieven bleef het ge- heele jaar onveranderd 98 pct.die der 4 pet. pandbrieven steeg in den loop van het jaar van 100 pet. tot 100 J pet. Het dividend bedroeg 2 pet. Wat betreft de Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatsehappij op hel leventegen Invaliditeit en Ongelukkenwerd ons het volgende medegedeeld De reserve bedroeg op ultimo December 1898 in afdeeling I (Levensverzekering) 4.603.174.81^ tegen 4.063.605.34 in het voorgaande jaar en in afdeeling II (Ongelukkenverzekering) 51.004.49. Een belangrijk bedrag werd bovendien in de Zekerheidsfondsen gestort. Aan extra-reserve en zekerheidsfondsen komt op de balans voor een bedrag van 400.000. Een groot deel der winst in Afdeeling 1 komt den verzeker den met aandeel in de winst ten goede. Een tijdvak van staking (17 September tot 22 December 1898) wegens groote ruimte van kasmiddelen uitgezonderd, werd geregeld voortgegaan met de uitgifte van pandbrieven, tengevolge waarvan op 31 December 1898 een bedrag van 3 980.500.uitstond. Aan aandeelhouders kon 10 pct. over hunne stortingen uit gekeerd worden. Het Aandeelenkapitaal der Eerste Aederlandsche llypolheek- brie/bank werd geplaatst zonder openbare inschrijving. Op 31 December 1898 waren leeningen gesloten tot een ge zamenlijk bedrag van2.158.150.— tot dien datum werd afgelost tot een bedrag van 71.964.45 Uitstaande op ultimo December 1898 2.086.185.55 Op 31 December 1898 was aan 4 pet. algemeene Hypotheek- brieven gecreëerd 2.084.900.welke zijn verdeeld als volgt 1872 stuks a 1000. 323 514

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 540