II 55 50931 c van 93.706,87} K a p i t a a 1 s- Renteverzekeringen. f 532.687,01 58.095,— 15 12 3.397,— 13.273.174,50 1718 562.841,94 verzekerd bedrag. 165' 48 verzekerd bedrag. 1.549.325,— 376.599,50 52.123,46 18.562,53 - verzekeringen. 'I 3 In Afdeeling I werd in 1898 afgesloten een bedrag van aan aan verzekeringen vervallen contracten en der renteverzekeringen tot In Afdeeling II was op het einde volgens .4 n 0p 1 Januari 1898 bestonden In dat jaar werden gesloten vervielen en werden de ver- zekerde bedragen I door staking der pre- I miebetaling met in standhouding overi gens van het contract, verminderd met Zoodat op 31 Decem ber 1897 beston den I 183.696,68} 4851 f 12.158.544,— 1601 I 440 198 Het bedrag der jaarpremiën in afdeeling I onderging in 1898 een vermeerdering van terwijl in dat jaar aan premiën inééns boven dien werd gestort In Afdeeling II werd f 191.000,premie ontvangen. De bezittingen der Maatschappij bedroegen op uit" December 1898 f 5.381.288,851 Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp. voor ƒ2.585.662,51 kapitaalsverzekeringen72.339.99 renteverzekeringen, waardoor het bedrag der kapitaals- na aftrek der royementen en door uitkeering klom tot ƒ16.717.290,28 vino-c.» fat 469.260,01 1898 van kracht: f 38.171.666,59 41.984463,28 39.933,491

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 541