55 1,919.38 12,337.32 408.54 12,479.65 7 34,708.19 U i t k e e r i n g e n. •c 5 Dec. 1897 van kracht. 1022' 12581 f 12,277,687/ 12,447,940/ 13,314.80 894 9959 7,882,675 7,769,100 8,096.76| 1916 22540 20,160,36220,217,O4o' f^ï^411.561 - 736 7369 6,082,360 6,635,400 6,678.49^ Dec. 1898 van kracht 1180’ “1‘5Ï71 /~Ï3,478,002/ 13,581,640/ 14,733.07 11,436 73 8,872.43 r 90>647.08 4,959.74 877 35,122.62 Dood. 736 >98 gesloten t te zainen '98 geroyeerd Levenslange i invaliditeit. I I Tijdelijke invaliditeit. Premiebedragen- O K'S c J - o 894 673 vroeger gesloten collectieve contracten werden voortgezet, zoodat in den loop van het Ver slagjaar van kracht waren 1567 contracten voor collectieve verzekeringwaar op aan premiën werd ontvangen Verder werden afgesloten: 818 individueele contracten op eigen lijf en op dat van derden 23 reispolissen 36 individueele contracten in Ned. Indië gesloten en contracten met terugbetaling van premiën terwijl 1117 vroeger gesloten individueele contracten wer den voortgezet, zoodat in den loop van het verslagjaar van kracht waren 1984 individueele polissenwaarop aan premie werd ontvangen Voor de 3561 collectieve, individueele en reiscontracten te zamen was dus de premie-ontvangst125,769.70 Omtrent den stand der verzekering geven de hiervolgende cijfers een overzicht: Collectieve Verzekeringen. 16 contracten met fabrikanten 83 aannemers van werken waar in vermoedehjk meer dan /5000. arbeids loon begrepen is 593 contracten met aannemers van werken waar in vermoedelijk minder dan ƒ5000.arbeids loon begrepen is 202 contracten met hoofden van werkplaatsen van beroepen en van handelszaken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 543