rr l 55 5 V Individueels Verzekeringen. Uitkeeringen. Dood. 1555 4,931,800 7,800,700 3,796.91 Uit Dec. 1897 van kracht. 1352 6,776,497 3,062.732 3,735.7' 818 1246 In 1898 gesloten 2801 f 7,994,532 14,577,197 f 7,532.61 2170 Maakt te zamen 1,202,800 1,082,800 847.70 In 1898 geroyeerd 235 287 2514 6,911,732 13,374,897 6,684.91 1935 19.994.— 3 2 646.— 3.714.— 50752.09$ 1898 werden 1936 ongelukken aangegeven en vereffend Tijdelijke invaliditeit Levenslange invaliditeit. s O 73^ 3 ültn Dec. 1898 van kracht. Buitendien zijn verzekerd 1800 leden van een Werklieden fonds en de abonné’s op verschillende dagbladen, te zamen 30,000 personen. Aangaande deze cijfers valt op te merkendat die der in- dividueele verzekeringen geheel vaststaanomdat zoowel het aantal personen als het bedrag van het verzekerde kapitaal bij elke verzekering bekend is, terwijl daarentegen bij de collec tieve verzekeringen het aantal verzekerde personen moest ge schat worden uit de opgaven omtrent arbeidsloon. Voor de collectieve verzekeringen kunnen dus slechts bij benadering cijfers van het aantal verzekerde personen en de verzekerde bedragen worden gegeven. In den loop van waarvan vóór uit® December werden geregeld 27 met doodelijken afloop, met een uitkeering van wegens levenslange geheele ongeschiktheid tot arbeiden met een uitkeering van 13 wegens levenslange gedeeltelijke onge schiktheid tot arbeiden met een uitkeering van 1835 wegens tijdelijke ongeschiktheid tot ar beiden, waarvoor, met inbegrip der 143 gevallen in 1897 aangegeven doch in 1898 vereffend, aan uitkeering gevorderd werd 1878 gevallen vorderden dus een totaal aan uitkeeringen van 77.106.09$

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 544