55 Het gevaar van représaille maatregelen, van de zijde der wijnuitvoerende landen, werd overigens niet denkbeeldig geacht. Op grond van een en ander verzocht de Kamer het bedoelde wetsontwerp niet aan te nemen. Om verschillende redenen verleende de Kamer geen adhaesie aan I. een adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Schoterland aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid tot het verkrijgen van wijziging van het Algemeen Reglement voor het vervoer op de spoorwegen in den zin, dat de verantwoordelijkheid der ondernemers van spoorwegdiensten voor beschadiging van door hen vervoerde goederen zou worden verzwaard. II. een adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, waarin wordt aangedrongen op beschermende rechten. III. een adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vlissingen aan de Ministers van Waterstaat, Handelen Nijverheid en van Financiënomtrent de wenschelijkheid dat in plaats van afzonderlijke zegels voor het zegelen van kwitantiën en voor telegrammen, postzegels gebruikt mogen worden. IV. een adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht, V. een adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s -Hertogenbosch VI. een adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tiel allen over het wetsontwerp tot goedkeuring der overeenkomst, den 23sten April 1897 tusschen België en Nederland gesloten betreffende de overname van de Nederlandsche gedeelten van eenige in Nederland en België gelegen spoorwegen. Vil. een missive der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden omtrent de wenschelijkheid om het woord //Holland// in stukken, voor het buitenland bestemd, achter //Koninkrijk der Nederlanden// bij te voegen. VIII. een adres van belanghebbenden bij den mijnbouw in Nederlandsch Indië aan de Tweede Kamer der Staten Generaal ter aanbieding van een memorie van bedenkingen tegen enkele bepalingen voorkomende in het ontwerp van Indische mijnwet toegezonden bij Koninklijke Boodschap van 16 Maart 1898 IX. een missive der Kamer van Koophandel en Faorieken te Utrecht aan de Ministers van Koloniën en van Waterstaat,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 551